Το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1) Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο.Π.Π.Ε.» που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1985 μετονομάζεται σε Πανελλήνια Ένωση  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) εναρμονιζόμενη με το καταστατικό της ΕΠΟ.

2) Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Δευτεροβάθμια Ποδοσφαιρικό, Αθλητικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, με έδρα την Αθήνα, και στεγάζεται στην οδό Ζάν Μωρέας 27, στο ύψος της Λ.Συγγρού 65. Αποτελεί την μοναδική Προπονητική, Αθλητική, Δευτεροβάθμια Οργάνωση προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί  όλους τους  προπονητές ποδοσφαίρου οι οποίοι εργάζονται νομίμως στη Χώρα και οι οποίοι θεωρούνται προπονητές σύμφωνα με τις καταστατικές και τις κανονιστικές διατάξεις ΕΠΟ, UEFA και FIFA.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός  της Πανελλήνιας Ένωσης  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) είναι:

1) Η συνένωση όλων των Συνδέσμων Προπονητών Ποδοσφαίρου της  Χώρας, σε ενιαία δομή και οργάνωση για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους στην άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου σε όλες και όσες αγωνιστικές μορφές διακρίνεται, εξελίσσεται και ρυθμίζεται από την ΕΠΟ.

2) Ειδικότερα,  σκοπός της Π.Ε.Π.Π. είναι:

α) η θεσμική περιφρούρηση και η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η κατοχύρωση όλων εν γένει των συμφερόντων των Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος στους χώρους εργασίας όπως είναι, τα αθλητικά σωματεία που έχουν τμήματα ποδοσφαίρου και είναι μέλη των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας  (Ε.Π.Ο.) και των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ).

β) η συνεργασία της Π.Ε.Π.Π. με την Ε.Π.Ο. για την επιστημονική, την τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των προπονητών Ποδοσφαίρου που είναι μέλη των Συνδέσμων μελών της Π.Ε.Π.Π. και την παρακολούθηση της εξέλιξης της άσκησης της  Προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα των προπονητών ποδοσφαίρου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από τους Κανονισμούς Ε.Π.Ο. – UEFA – FIFA.

 

γ) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της, η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεωδών, σύμφωνα με το φίλαθλο πνεύμα και τον κανονισμό περί φιλάθλου ιδιότητος και του κώδικα δεοντολογίας της Π.Ε.Π.Π..

δ) η συμβολή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ζωή του τόπου και στην  πνευματική και κοινωνική ανύψωση των προπονητών.

3)  Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου και η προστασία των συμφερόντων των μελών των Συνδέσμων Μελών της.

4) Η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου και η με κάθε νόμιμο μέσο, διεκδίκηση των δικαιωμάτων των προπονητών ποδοσφαίρου και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

5) Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη συνεργασίας για την διάδοση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου.

6) Ο σεβασμός και η αποτροπή κάθε παραβίασης του Καταστατικού της Π.Ε.Π.Π., των Καταστατικών, Κωδίκων, Κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των ΕΠΟ, FIFA και UEFA, η διασφάλιση ότι όλα τα παραπάνω, γίνονται σεβαστά από τα μέλη της, καθώς και καθώς και ότι τα μέλη της συμμορφώνονται με αυτά.

7)  Η Π.Ε.Π.Π. συντάσσει και τηρεί το μητρώο Συνδέσμων μελών της.

 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Η πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται:

1) Με την διεκδίκηση σύναψης συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους προπονητές ποδοσφαίρου και τους εκπροσώπους των πάσης φύσεως εργοδοτών τους ήτοι όλως ενδεικτικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και Ποδοσφαιρικές  Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ).

2) Με την διεκδίκηση ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους προπονητές ποδοσφαίρου οι οποίοι δεν ανήκουν σε άλλο αντίστοιχο φορέα.

3) Με την εσωτερική οργάνωση των συμφερόντων των προπονητών ποδοσφαίρου προς κατοχύρωση της, κατ’ αποκλειστικότητα, άσκησης του επαγγέλματος από τους εγγεγραμμένους και μόνο στο οικείο μητρώο της Π.Ε.Π.Π., της ΕΠΟ και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ.

4) Με τη συνεργασία και τη συμμετοχή στις Ειδικές Σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, που οργανώνει η Ε.Π.Ο..

5)  Με την οργάνωση Επιστημονικών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, πάντοτε μετά από προηγούμενη έγκριση της Ε.Π.Ο. και με την προαιρετική συνεργασία και συμμετοχή αυτής.

6) Με την οργάνωση συνεδρίων, με την συνεργασία της Ε.Π.Ο., σχετικών με την επαγγελματική προοπτική των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή αγωνιστική και προπονητική, σύμφωνα με τα δεδομένα των κανονισμών ΕΠΟ, UEFA και FIFA.

7) Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, ενημερωτικού εντύπου και λοιπού υλικού, επιβοηθητικού για την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων για την προπονητική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο και του σκοπού της Π.Ε.Π.Π. προς εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των Προπονητών Ποδοσφαίρου, που εργάζονται νόμιμα.

8) Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς και σωματεία, με τη συμμετοχή στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (A.E.F.C.A.).

9) Με την ηθική και την, κατά το δυνατό, υλική υποστήριξη των μελών της Π.Ε.Π.Π., φυσικών και νομικών προσώπων.

10) Με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο, που θα κρίνει πρόσφορο, η Ένωση για την οικονομική, επαγγελματική προώθηση των συμφερόντων των μελών των Συνδέσμων, για την κοινωνική και ηθική εξύψωσή τους, καθώς και για την, από κάθε άποψη, κατοχύρωσή τους στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και της φιλάθλου ιδιότητας.

11) Η Π.Ε.Π.Π. αναγνωρίζει και αποδέχεται τα Καταστατικά, τους Κανονισμούς τις Εγκυκλίους και τις Αποφάσεις των FIFA, UEFA και ΕΠΟ και Ενώσεων Μελών της, συνεργάζεται  με τις αθλητικές αρχές, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), την Super League, την Football League, καθώς και με όλους τους αρμόδιος φορείς και τους θεσμούς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες ΕΠΟ, FIFA και UEFA και κάθε άλλο φορέα με συναφείς σκοπούς, με την σημερινή τους ονομασία και μορφή ή όπως μετονομασθούν στο μέλλον.

 

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.

Η Πανελλήνια Ένωση  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) συγκροτείται:

1) Από Συνδέσμους Προπονητών που είχαν ήδη εγγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της, στην δύναμη της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ), και η οποία  από σήμερα μετονομάζεται σε Πανελλήνια Ένωση  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), εφόσον εναρμονίσουν άμεσα το καταστατικό τους με το παρόν καταστατικό.

2) Από όλους τους Συνδέσμους Προπονητών  που θα εγγραφούν στο μέλλον, μετά από τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Τα μέλη των Συνδέσμων  Προπονητών Ποδοσφαίρου – Μελών της Ένωσης πρέπει να εμπίπτουν, τουλάχιστον σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες.

α)  Διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.-Γ.Γ.Α., καθώς και των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως έχει καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ και της επιτροπής TZΙΡΑ (GIRA).

 

β)  Πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α./Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως έχουν καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA. και

γ)  Πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού των χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της U.E.F.A., εφόσον συναινεί η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του.

Διευκρινίζεται ότι,  όπου, στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

Άρθρο 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Η ιδιότητα μέλους της Π.Ε.Π.Π. απονέμεται σε συνδέσμους προπονητών που ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα από ένα σύνδεσμο σε κάθε ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων –μέλος της ΕΠΟ με δικαιοδοσία εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.).

2) Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) γίνεται κάθε Σύνδεσμος Προπονητών, που έχει στη δύναμή του διπλωματούχους προπονητές, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 4 και εφόσον το καταστατικό του εναρμονίζεται απόλυτα με το παρόν καταστατικό.

3) Για την προσχώρηση-εγγραφή του Συνδέσμου Προπονητών στη δύναμη της Πανελλήνιας Ένωσης  Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)   απαιτείται:

α. Έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του, καθώς και τα τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής.

β. να υποβάλλουν στην Π.Ε.Π.Π. υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής τους σε άλλη οργάνωση οιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιους/παρεμφερείς/συναφείς σκοπούς ή/και δράσεις καθώς και να μην συμμετέχουν σε αυτήν.

γ. Αντίγραφο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής  του αιτούντος Συνδέσμου Προπονητών ότι, αναγνωρίζει την πειθαρχική εξουσία της Ένωσης και ότι τα μέλη του έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Ένωσης και το αποδέχονται.

δ. Ονομαστικός πίνακας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Συνδέσμου Προπονητών.

ε. Αντίγραφο επικυρωμένου καταστατικού (ακριβές αντίγραφο), όπως αυτό ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

4) Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Αποφασίζει, κατά την πρώτη  μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Κοινοποιεί  εντός  δύο (2) μηνών την απόφαση στον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο -Προπονητών και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναγράφει την αιτιολογία.

5) Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου-Προπονητών και εντός  δύο (2) μηνών δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή της, για την  απόρριψη της αίτησης εγγραφής, ο Σύνδεσμος – Προπονητών δικαιούται να προσφύγει αρμοδίως.

6) Ο Σύνδεσμος Προπονητών, από την κοινοποίηση της απόφασης, που διατάζει την εγγραφή του, γίνεται μέλος της Π.Ε.Π.Π., χωρίς άλλη διατύπωση.

7) Εάν η απόφαση της Ε.Ε. είναι θετική, ως προς την εγγραφή του Συνδέσμου Προπονητών στη δύναμη της Π.Ε.Π.Π., η Ε.Ε. κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως.

8) Από τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας κάθε Ε.Π.Σ. μέλους της ΕΠΟ δικαίωμα εγγραφής στην Π.Ε.Π.Π.,  έχει μόνο ένας Σύνδεσμος Προπονητών.

Μεταξύ πολλών υποψηφίων, θα εγγράφεται αυτός που υπέβαλλε πρώτος την αίτησή του. Δεύτερος Σύνδεσμος, από τον ίδιο Νομό, δεν μπορεί να εγγραφεί στη δύναμη της Π.Ε.Π.Π. εκτός εάν έχει διαλυθεί νομίμως ο πρώτος εγγεγραμμένος ή έχει καταστεί ανενεργός και δεν μετείχε τουλάχιστον στις δυο τελευταίες αρχαιρεσίες της Ένωσης. Εάν υπάρξουν χωροταξικές – αυτοδιοικητικές ανακατατάξεις, θα αποφασίσει σχετικά η Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π.

 

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Οι Σύνδεσμοι Προπονητών, που είναι μέλη της Ένωσης υποχρεούνται:

1) Να τηρούν το Καταστατικό της Ένωσης και να συμμορφώνονται απόλυτα στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου).

2) Να δέχονται υποχρεωτικά τη διαιτησία της Ένωσης, για κάθε ζήτημα που προκύπτει μεταξύ τους.

3) Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση, που ορίζονται σε δύο (2) ευρώ, για κάθε μέλος του συνδέσμου, ανά έτος και το οποίο θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης.

4)  Κάθε έτος, (τον Ιανουάριο) να υποβάλουν στην Ένωση έγγραφη έκθεση για την Διοικητική και Ταμειακή τους κατάσταση και κάθε εξάμηνο (τον Ιανουάριο και Ιούλιο) για την αριθμητική τους δύναμη και ανελλιπώς για τα νέα εγγεγραμμένα μέλη τους, προκειμένου να  τηρείται ορθά το μητρώο της Π.Ε.Π.Π.

5) Όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, χωρίς καμιά εξαίρεση, δεν θα εγγράφουν, ως μέλος τους, προπονητή που υπήρξε μέλος άλλου Συνδέσμου, εάν δεν προσκομίσει επίσημο έγγραφο (βεβαίωση) του προηγούμενου Συνδέσμου-Προπονητών που ανήκε, ότι έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι προπονητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά θα εγγράφονται σε όμορο ή πλησιέστερο Σύνδεσμο.

Εάν, ο Σύνδεσμος Προπονητών της μόνιμης κατοικίας τους δεν λειτουργεί νόμιμα ή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό ή και είναι πειθαρχικά τιμωρημένος, τότε πρέπει να εγγράφονται Σύνδεσμο όμορου ή πλησιέστερου Νομού, ο οποίος να είναι ενεργό μέλος της Π.Ε.Π.Π. και να συμμορφώνεται πλήρως με το καταστατικό της, χωρίς να χρειάζεται για την εγγραφή αυτή το παραπάνω περιγραφόμενο έγγραφο/βεβαίωση. Εξαίρεση, προς τούτο, αποτελούν οι προπονητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι δύνανται να επιλέγουν οιονδήποτε Σύνδεσμο – Μέλος της Π.Ε.Π.Π., ο οποίος λειτουργεί νομίμως, εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.

6) Να εναρμονίζουν άμεσα και εντός ευλόγου χρόνου το καταστατικό τους και την επωνυμία τους, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Π.Ε.Π.Π. και  τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Π.Π.

7) Να μην περιλαμβάνουν στο λογότυπο ή στην επωνυμία τους τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Πανελλήνιος/α» προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση.

8) Να περιλαμβάνουν στο λογότυπό τους τη φράση: «Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.).»

9) Να συγχρονίζουν τη θητεία και το έτος αρχαιρεσιών του Συνδέσμου τους, με το έτος αρχαιρεσιών της Ένωσης. Οι αρχαιρεσίες των Συνδέσμων, πρέπει να ορίζονται και να λαμβάνουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τις αρχαιρεσίες της Ένωσης.

10) Κάθε Σύνδεσμος Προπονητών υποχρεούται, εάν του ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Π., να προσκομίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ποινικό μητρώο για ένα ή περισσότερα μέλη  της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δεν δύναται να είναι Μέλος Συνδέσμου Προπονητών, όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, που προβλέπει το άρθρο 3 του Νόμου 2725/99 ή τιμωρηθεί από τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ αμετακλήτως με ποινή που ισχύει κατά την εγγραφή του.

11) Κάθε Σύνδεσμος- μέλος της Π.Ε.Π.Π. σε περίπτωση αντιδικίας του με άλλο σύνδεσμο μέλος της Π.Ε.Π.Π. υποχρεούται πριν προσφύγει στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, να εξαντλήσει την δυνατότητα επίλυσης των εν λόγω αθλητικών θεμάτων υπό την διαμεσολάβηση και διαιτησία της Πανελλήνιας Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) κοινοποιώντας εγγράφως την εν λόγω διαφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή της, άλλως θεωρείται ότι παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του εκ του παρόντος

12) Να μην παραπέμπουν θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της F.I.F.A. και της U.E.F.A. στα Τακτικά Δικαστήρια της Χώρας, εκτός εάν οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της F.I.F.A. και της UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια.

13) Να αναγνωρίζουν, ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της F.I.F.A. και της U.E.F.A. και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, τα δικαστικά όργανα των Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λοζάνης.

14)    Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου – Μέλος της Ένωσης, που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου  του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Π.Π., αποκλείεται από όλες τις εκδηλώσεις – δραστηριότητες της Π.Ε.Π.Π., μέχρι τη συμμόρφωσή του, η οποία θα διαπιστώνεται με μεταγενέστερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Π.Π. και τιμωρείται πειθαρχικά κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού του από όλες τις εκδηλώσεις – δραστηριότητες  της Π.Ε.Π.Π. ή/ και πειθαρχικής τιμωρίας, δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης, αλλά αναστέλλονται άπαντα τα δικαιώματά του σε σχέση με την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις της Π.Ε.Π.Π..

 

Άρθρο 7

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι:

1) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, που καταβάλλει κάθε Σύνδεσμος-Προπονητών,  το ύψος του οποίου αποφασίζει η Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π., η οποία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό αυτό.

2) Η ετήσια συνδρομή του κάθε Συνδέσμου Προπονητών, Μέλους της Ένωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει  το  ποσό αυτό.

3) Τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από τυχόν εκδηλώσεις, γιορτές και οικονομικές ενισχύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού/ Υφυπουργείου Αθλητισμού, Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού ή όπως άλλως ονομασθούν στο μέλλον, κάθε Ποδοσφαιρικής Αρχής και από κάθε άλλη Κρατική Αρχή, επιχορήγηση τακτική ή μη και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση.

4) Κάθε άλλο έσοδο, από νόμιμη αιτία, ή ποσοστά και άλλα άυλα δικαιώματα, που καθορίζονται από το νόμο.

5) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή έσοδο από νόμιμη αιτία.

6) Ποσοστό, από τις συμβάσεις των προπονητών, που ορίζεται από την Ε.Ε.. Τα έσοδα από υποστηρικτές-χορηγούς, λαχειοφόρους αγορές κλπ.

7) Χορηγίες από κρατικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.)

 

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι Σύνδεσμοι – Προπονητών, μέλη της  Ένωσης, εφόσον τηρούν το παρόν Καταστατικό και είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι, έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

1) Να παρίστανται, δια των νομίμων αντιπροσώπων τους, στις Γενικές Συνελεύσεις (Πανελλαδικά Συνέδρια) και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης της Π.Ε.Π.Π..

2) Να συμμετέχουν, με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, στην εκλογή των οργάνων της Ένωσης και να εκλέγονται σε αυτά.

3)  Να ζητούν την ηθική, υλική και επιμορφωτική βοήθεια της Ένωσης.

 

Άρθρο 9

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΟΙΝΕΣ

 1. Η Π.Ε.Π.Π., ως ανώτατη αρχή για την άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, μεριμνά, διασφαλίζει και εγγυάται την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της άσκησης της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της αποστολής της αυτής ασκεί Πειθαρχικό έλεγχο για την διερεύνηση και την τιμωρία πειθαρχικώς ελεγκτέων πράξεων και συμπεριφορών που αμαυρώνουν την άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου και την εικόνα της Π.Ε.Π.Π., ως αρχής στην άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, πλήττουν τη φήμη και το κύρος του προπονητή ποδοσφαίρου, τον δυσφημούν στη συνείδηση του φιλάθλου κόσμου, διασύρουν και διαταράσσουν την τάξη και την πειθαρχία στους κόλπους της Π.Ε.Π.Π., θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό στην Π.Ε.Π.Π. συνίσταται και λειτουργεί Πειθαρχική Επιτροπή.
 2. Κάθε νέα Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει τα μέλη της τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι Νομικός με γνώσεις αθλητικού δικαίου. Τα άλλα δύο μέλη πρέπει να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 3. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει πειθαρχικές ποινές βάσει του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για την Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π., η οποία και τις επικυρώνει και ισχύουν από την επικύρωσή τους.
 4. Όλα τα νομικά πρόσωπα μέλη της Π.Ε.Π.Π. και όλα τα φυσικά πρόσωπα μέλη των συνδέσμων της Π.Ε.Π.Π. που ασχολούνται με την άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος, να συμμορφώνονται με το Καταστατικό της Π.Ε.Π.Π., τα Καταστατικά, τους Κώδικες, τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και εγκυκλίους/οδηγίες των ΕΠΟ και Ενώσεων μελών της, FIFA, και UEFA.
 5. α) Σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς, μη τήρησης ή παράβασης των διατάξεων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και εν γένει των Κανονισμών, των αποφάσεων και εγκυκλίων της Π.Ε.Π.Π., ΕΠΟ, FIFA, και UEFA, ή/και β) Σε περίπτωση που Σύνδεσμος-Προπονητών-Μέλος της παραβεί το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Π.Ε.Π.Π, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου), τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Π.Ε.Π.Π., τον κώδικα δεοντολογίας των προπονητών, τα καταστατικά και τους κανονισμούς της, η πειθαρχική Επιτροπή δύναται να επιβάλλει τα περιγραφόμενα κατωτέρω πειθαρχικά μέτρα με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό της:

Α. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος:

1) προειδοποίηση.

2) έγγραφη δημόσια επίπληξη.

3) χρηματική ποινή/πρόστιμο από εκατό (100€) μέχρι διακόσια ευρώ (200€).

Β. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικά πρόσωπα μέλη Συνδέσμων ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και με τον όρο ότι δεν έχει καταδικαστεί ήδη από την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου:

1) έγγραφη προσωπική σύσταση – παρατήρηση.

2) έγγραφη σύσταση – επίπληξη, με σχετική ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της Ένωσης.

3) διαγραφή από τα σχετικά μητρώα/πίνακες προπονητών της Π.Ε.Π.Π.,

4) έκπτωση από αξίωμα/απώλεια ιδιότητας από τα όργανα της Π.Ε.Π.Π.,

5) στέρηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες της Ένωσης, ως παρεπόμενη ποινή.

6) δήλωση ανάκλησης δυσφημιστικών/δυσμενών κρίσεων.

Γ. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε νομικά πρόσωπα ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος:

1) αναστολή ιδιότητας μέλους από πέντε (5) μήνες μέχρι τρία (3) έτη.

2) αναστολή διεξαγωγής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

3) διαγραφή από τα σχετικά μητρώα/πίνακες μελών της Π.Ε.Π.Π.,

4) Στέρηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι αντιπροσώπων του πειθαρχικώς ελεγχόμενου Συνδέσμου-μέλους στις αρχαιρεσίες της Ένωσης, ως παρεπόμενη ποινή.

5) δήλωση ανάκλησης δυσφημιστικών/δυσμενών κρίσεων.

 1. Η υποτροπή συνιστά ιδιαίτερη επιβαρυντική περίσταση.
 2. Ιδιαίτερα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η συμμετοχή σε οιαδήποτε νομικής μορφής οργανώσεις με ομοειδείς/παρεμφερείς/συναφείς σκοπούς με την Π.Ε.Π.Π..
 3. Τα νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για πράξη ή παράλειψη των φυσικών προσώπων – μελών τους ή/και με τα οποία σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα.
 4. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ιδιότητας του μέλους ο Σύνδεσμος-Προπονητών δεν δικαιούται να συμμετέχει, με αντιπροσώπους του, σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Π.Ε.Π.Π., ενώ τα μέλη του θα εξυπηρετούνται από Σύνδεσμο όμορου, ή πλησιέστερου Νομού, προκειμένου να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους. Μετά την έκτιση της πειθαρχικής ποινής και εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, συνέρχεται η Ε.Ε. και αποφασίζει για το αν το μέλος έχει πλήρως συμμορφωθεί ή όχι.
 5. Εκτός από τις παραβάσεις που αφορούν το άρθρο 6, ουδεμία ποινή επιβάλλεται, χωρίς προηγουμένως να έχει κληθεί σε έγγραφη απολογία ο Σύνδεσμος – Μέλος της Π.Ε.Π.Π. Η έγγραφη απολογία/εξηγήσεις πρέπει να κατατεθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της κλήσης σε απολογία.
 6. Κλήσεις σε απολογία ή/και αντίγραφα των αποφάσεων των πειθαρχικών ποινών κατά Συνδέσμων-Προπονητών- Μελών, της Π.Ε.Π.Π., των προπονητών των Συνδέσμων Μελών της Π.Ε.Π.Π, αποστέλλονται στους συνδέσμους-μέλη στα δηλωθέντα στην Ένωση στοιχεία επικοινωνίας, είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, όπου αυτοί ανήκουν και θεωρούνται ότι έχουν γνωστοποιηθεί στα παραπάνω φυσικά πρόσωπα με την αποστολή τους στο σύνδεσμο προπονητών τους.
 7. Σύνδεσμος ή φυσικό πρόσωπο εμπλεκόμενο με την άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα που δεν αναγνωρίζει την πειθαρχική εξουσία της Π.Ε.Π.Π., χάνει αυτοδικαίως το δικαίωμα να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε όλες τις εκδηλώσεις (Γενικές Συνελεύσεις κλπ) που διοργανώνει η Π.Ε.Π.Π., γεγονός που βεβαιώνεται ύστερα από σχετική απόφαση που εκδίδει η Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π .
 8. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της Π.Ε.Π.Π. μπορούν εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευσή τους να προσβληθούν με έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ.

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης της Ένωσης είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) των νομίμων αντιπροσώπων των Μελών Συνδέσμων Προπονητών, που συγκροτούν την Ένωση, η οποία είναι και το κυρίαρχο όργανο αυτής.
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)
 3. Η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.
 4. Η τριμελής Πειθαρχική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών εισηγητικού χαρακτήρα. Ο διορισμός και η σύνθεση των μελών των Επιτροπών είναι έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, που είναι τέσσερα χρόνια. Τα απερχόμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την συγκρότηση του νέου οργάνου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος οργάνου ή επιτροπής έχει διορισθεί με απόφασή της, προ της λήξης της θητείας του στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.

 

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

Οι εκλέκτορες-αντιπρόσωποι των Συνδέσμων ΠροπονητώνΜελών της Ένωσης, που αποτελούν τη δύναμη της Ένωσης, συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), κάθε χρόνο τον μήνα Οκτώβριο, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο η Εκτελεστική Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/3 των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων ΠροπονητώνΜέλη της Ένωσης, με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει όλους τους Συνδέσμους Προπονητών – Μέλη της, είκοσι (20) (ημερολογιακές) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) με αποστολή πρόσκλησης.

Η πρόσκληση γίνεται έγκυρα με οποιονδήποτε από τους κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:

α. με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη δηλωθείσα στην Ένωση διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση αντίστοιχα,

γ. με τηλεομοιότυπο (φαξ), κ.α.

Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση προς τους Συνδέσμους.  Απόφαση σε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της πρόσκλησης είναι άκυρη, εκτός αν τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίσει σχετικά η ΓΣ με πλειοψηφία του 50% συν 1 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν υπάρξει απόφαση της ΓΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

12) Στη Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) της Ένωσης συμμετέχουν οι σύνδεσμοι προπονητών μελών της Ένωσης με δύο (2) αντιπροσώπους ο καθένας από αυτούς. Ο ένας αντιπρόσωπος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε. εκάστου συνδέσμου, και ο δεύτερος ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου, της οποίας είναι μέλος. Ο κάθε σύνδεσμος διαθέτει δύο ψήφους (ένα κάθε αντιπρόσωπός του).

3) Δεν αντιπροσωπεύεται ο Σύνδεσμος – Προπονητών, που δεν έχουν ψηφίσει τουλάχιστον τα είκοσι (20) μέλη

4)Τα πρακτικά εκλογής των Συνδέσμων-μελών υποβάλλονται στην Ένωση, το αργότερο, μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου του έτους που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών.

5) Η Εκτελεστική Επιτροπή ελέγχει τα πρακτικά και λοιπά στοιχεία και εγκρίνει τους αντιπροσώπους που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εφοδιάζοντάς τους με κάρτα Συνέδρου, καθώς και τις υποψηφιότητες.

6) Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής τους στη Γ.Σ..

7) Αντιπρόσωποι των Συνδέσμων που, για οποιοδήποτε λόγο, κωλύονται να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. αντικαθίστανται από έναν αναπληρωματικό, ο οποίος έχει ορισθεί κατά τον ίδιο τρόπο από την Ε.Ε. του Συνδέσμου.

8) Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την Ένωση και δη:

α) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

β) Εκλέγει την Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.

γ) Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν Καταστατικό.

δ) Αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της Ένωσης, εφόσον ζητηθεί.

ε) Αποφασίζει για κάθε σχετικό ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

9) Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) κηρύσσει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασής της, προεδρεύει  ο Πρόεδρος της Ε.Ε. και μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της Ε.Ε. αποτελούν το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

1) Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός, των αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης.

2) Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνεδρίαση την επόμενη ημέρα, οπότε πρέπει να παρίστανται το 1/3 πλέον ενός των αντιπροσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3) Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα (τρίτη) συνεδρίαση μετά παρέλευση δυο (2) ωρών, οπότε πρέπει να είναι παρόντες, το ένα τέταρτο (1/4) πλέον ενός των αντιπροσώπων  της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4) Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα πρόσκληση συνέρχεται μετά διώρου νέα Γ.Σ. και όποτε ορισθεί η νέα ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία.

6) Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης, πρέπει οι παρόντες νόμιμοι αντιπρόσωποι, των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης, να είναι περισσότεροι στον αριθμό τουλάχιστον κατά ένας παραπάνω, από τους νομίμους αντιπροσώπους των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης που απουσιάζουν (νόμιμη απαρτία).

Σε τέτοιες περιπτώσεις (διάλυση της Ένωσης, τροποποίηση του Καταστατικού), απαιτείται απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων νομίμων αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης (νόμιμη πλειοψηφία) .

Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή ελεγκτικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, προσωπικά ζητήματα, επιβολή έκτακτων εισφορών είναι άκυρη εάν δεν είναι μυστική.

7) Για άλλα θέματα, η ψηφοφορία γίνεται δια βοής ή με ανάταση της χειρός των συνέδρων. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) και στις ψηφοφορίες με οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος και ο καθορισμός της εκάστοτε απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την νόμιμη διενέργεια της Γ.Σ. ή και για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων που απαιτείται συγκεκριμένη πλειοψηφία,  θα λαμβάνει χώρα, με βάση τον επικυρωμένο κατάλογο που τηρεί η Ένωση για τους δικαιούμενους συμμετοχής και ψήφου αντιπροσώπους των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης.

 

Άρθρο 13

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης, διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα δύο εκ των οποίων  εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. και το τρίτο είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που προεδρεύει σε αυτήν.

2) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου κατά τόπο Δικαστηρίου, ήτοι της περιφέρειας του τόπου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου), μετά από έγγραφη αίτηση της Ένωσης.

3) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται δια ανατάσεως της χειρός των μελών του σώματος.

 

Άρθρο 14

ΕΚΛΟΓΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων της Π.Ε.Π.Π. θα διεξάγονται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, αρχής γενομένης από το έτος 2016 και η θητεία τους θα είναι για τέσσερα χρόνια.
 2. Η Γ.Σ. για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης (Π.Ε.Π.Π.) θα πραγματοποιούνται, σε δύο ημέρες.

Την πρώτη ημέρα, θα αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, τοποθετήσεις συνέδρων και εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Την δεύτερη ημέρα το πρωί θα γίνεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογές, διενεργούνται  με μυστική ψηφοφορία, με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, από την περιγραφόμενη στο προηγούμενο άρθρο 13 τριμελή εφορευτική επιτροπή.

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων των Συνδέσμων- Προπονητών- Μελών της Π.Ε.Π.Π., ήτοι της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο τρίμηνο Φεβρουαρίου- Απριλίου και θα ταυτίζονται με το ίδιο έτος διεξαγωγής εκλογών της Ένωσης, αρχής γενομένης από το έτος 2016, θα διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αρχαιρεσίες όλων των ανωτέρω περιγραφόμενων οργάνων (Εκτελεστικής Επιτροπής, και Ελεγκτικής Επιτροπής), θα λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα και θα ολοκληρώνονται (ξεκινούν και θα τελειώνουν) την ίδια αυτ?