Σήμερα, την 08/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Π. μέσω τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων στην Ε.Π.Ο. για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 18/03/2022.

Ορίστηκε ως αντιπρόσωπος – τακτικό μέλος, ο Πρόεδρος κος Ανδριόπουλος Λάμπρος και ομόφωνα ως αντιπρόσωπος – αναπληρωτής μέλος ο Γενικός Γραμματέας κος Παπακανέλλος Σπυρίδων.

8 Μαρτίου, 2022