Έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Καταστατικού μας (Π.Ε.Π.Π.) και ύστερα από την απόφαση της Ε.Ε. (Πρακτικό Νο 10) της ΠΈ.Π.Π. που συνεδρίασε την 21/08/2018 στην Θεσσαλονίκη, σας κάνουμε γνωστό ότι, θα πραγματοποιήσουμε την ετήσια τακτική μας Γενική Συνέλευση, στις 22 Οκτωβρίου του 2018, ημέρα Δευτέρα , στην Αθήνα και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο ATHENS AVENUE
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :
Διοικητικός Απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός 2017
Προϋπολογισμός 2018- 2019
Διάφορα
Στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο (11) του Καταστατικού μας, θα γίνουν δεκτοί οι Σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν τροποποιήσει το Καταστατικό τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που τους έχουμε στείλει και το έχουν κοινοποιήσει στην Π.Ε.Π.Π.
Κάθε σύνδεσμος θα αντιπροσωπευθεί στην Γενική Συνέλευση από δύο αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο άλλος ορισμένος από την Ε.Ε. του Συνδέσμου. Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου θα αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου.
Επίσης οι Σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ε.Π.Π. και για το έτος 2018.
Η Π.Ε.Π.Π. θα καλύψει όλα τα έξοδα, μετακίνησης, διαμονής, διατροφής