ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1) Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο.Π.Π.Ε.» που
ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1985 μετονομάζεται σε Πανελλήνια Ένωση
Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) εναρμονιζόμενη με το καταστατικό της ΕΠΟ.
2) Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Δευτεροβάθμιο Ποδοσφαιρικό,
Αθλητικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα,
με έδρα την Αθήνα, και στεγάζεται στην οδό Ζάν Μωρέας 27, στο ύψος της
Λ.Συγγρού 65. Αποτελεί την μοναδική Προπονητική, Αθλητική, Δευτεροβάθμια
Οργάνωση προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί όλους τους
προπονητές ποδοσφαίρου οι οποίοι εργάζονται νομίμως στη Χώρα και οι οποίοι
θεωρούνται προπονητές σύμφωνα με τις καταστατικές και τις κανονιστικές διατάξεις
ΕΠΟ, UEFA και FIFA.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) είναι:
1) Η συνένωση όλων των Συνδέσμων Προπονητών Ποδοσφαίρου της Χώρας, σε
ενιαία δομή και οργάνωση για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και
κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους, στην άσκηση της προπονητικής στο
άθλημα του ποδοσφαίρου σε όλες και όσες αγωνιστικές μορφές διακρίνεται,
εξελίσσεται και ρυθμίζεται από την ΕΠΟ.
2) Ειδικότερα, σκοπός της Π.Ε.Π.Π. είναι:
α) η θεσμική περιφρούρηση και η εξασφάλιση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων, η κατοχύρωση όλων εν γένει των συμφερόντων των Προπονητών
Ποδοσφαίρου Ελλάδος στους χώρους εργασίας όπως είναι, τα αθλητικά σωματεία
που έχουν τμήματα ποδοσφαίρου και είναι μέλη των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των
Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ).
β) η συνεργασία της Π.Ε.Π.Π. με την Ε.Π.Ο. για την επιστημονική, την τεχνική
κατάρτιση και επιμόρφωση των προπονητών Ποδοσφαίρου που είναι μέλη τωνΣυνδέσμων Μελών της Π.Ε.Π.Π. και την παρακολούθηση της εξέλιξης της άσκησης
της Προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη διεθνή
κοινότητα των προπονητών ποδοσφαίρου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από τους
Κανονισμούς Ε.Π.Ο. – UEFA – FIFA.
γ) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μελών της, η καλλιέργεια των αθλητικών
ιδεωδών, σύμφωνα με το φίλαθλο πνεύμα και τον κανονισμό περί φιλάθλου ιδιότητος
και του κώδικα δεοντολογίας της Π.Ε.Π.Π..
δ) η συμβολή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ζωή του τόπου και στην
πνευματική και κοινωνική ανύψωση των προπονητών.
3) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου και η προστασία
των συμφερόντων των μελών των Συνδέσμων Μελών της, εντός των πλαισίων που
καθορίζονται από τους Κανονισμούς ΕΠΟ , UEFA και FIFA .
4) Η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου και
η με κάθε νόμιμο μέσο, διεκδίκηση των δικαιωμάτων των προπονητών ποδοσφαίρου
και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
5) Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η ανταλλαγή
απόψεων και ανάπτυξη συνεργασίας για την διάδοση της προπονητικής στο άθλημα
του ποδοσφαίρου, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τους Κανονισμούς
ΕΠΟ , UEFA και FIFA .
6) Ο σεβασμός και η αποτροπή κάθε παραβίασης του Καταστατικού της Π.Ε.Π.Π.,
των Καταστατικών, Κωδίκων, Κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των ΕΠΟ, FIFA
και UEFA, η διασφάλιση ότι όλα τα παραπάνω, γίνονται σεβαστά από τα μέλη της,
καθώς και ότι τα μέλη της συμμορφώνονται με αυτά.
7) Η Π.Ε.Π.Π. συντάσσει και τηρεί το μητρώο Συνδέσμων μελών της.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Η πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται:
1) Με την διεκδίκηση σύναψης συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους
προπονητές ποδοσφαίρου και τους εκπροσώπους των πάσης φύσεως εργοδοτών
τους ήτοι όλως ενδεικτικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων –
Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και Ποδοσφαιρικές
Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ).
2) Με την διεκδίκηση της ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για
όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου, μέλη Συνδέσμων Μελών της ΠΕΠΠ.
3) Με την αξιολόγηση και ιεράρχηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
προπονητών ποδοσφαίρου προς κατοχύρωση, της κατ’ αποκλειστικότητα άσκησης
του επαγγέλματος, από τους εγγεγραμμένους και μόνο, στα οικεία μητρώα της
Π.Ε.Π.Π. και της ΕΠΟ, σύμφωνα πάντοτε με τον Κανονισμό Προπονητών της
ΕΠΟ.
4) Με τη συνεργασία και τη συμμετοχή στις Ειδικές Σχολές προπονητών
ποδοσφαίρου, που οργανώνει η Ε.Π.Ο. ύστερα από προηγούμενη έγκριση της ΕΠΟ.
5) Με την οργάνωση Επιστημονικών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, πάντοτε μετά από
προηγούμενη έγκριση της Ε.Π.Ο. και με την προαιρετική συνεργασία και συμμετοχή
αυτής.
6) Με την οργάνωση συνεδρίων, με την συνεργασία της Ε.Π.Ο., σχετικών με την
επαγγελματική προοπτική των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα δεδομένα των κανονισμών ΕΠΟ, UEFA και
FIFA.
7) Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, ενημερωτικού εντύπου και λοιπού
υλικού, επιβοηθητικού για την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων, για την
προπονητική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο και του σκοπού της Π.Ε.Π.Π. προς
εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των
Προπονητών Ποδοσφαίρου, που εργάζονται νόμιμα.
8) Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς και σωματεία, με τη συμμετοχή στην
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (A.E.F.C.A.).
9) Με την ηθική και την, κατά το δυνατό, υλική υποστήριξη των μελών της Π.Ε.Π.Π.,
φυσικών και νομικών προσώπων.
10) Με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο, που θα κρίνει πρόσφορο η ΠΕΠΠ, για την
οικονομική, επαγγελματική προώθηση των συμφερόντων των προπονητών μελών
των Συνδέσμων της και των Συνδέσμων Μελών της, για την κοινωνική και ηθική
εξύψωσή τους, καθώς και για την, από κάθε άποψη, κατοχύρωσή τους στις αρχές
του φίλαθλου πνεύματος και της φιλάθλου ιδιότητας.
11) Η Π.Ε.Π.Π. αναγνωρίζει και αποδέχεται τα Καταστατικά, τους Κανονισμούς τις
Εγκυκλίους και τις Αποφάσεις των FIFA, UEFA και ΕΠΟ και Ενώσεων Μελών της,
συνεργάζεται με τις αθλητικές αρχές, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
(Ε.Π.Ο.), την Super League, την Football League, καθώς και με όλους τους
αρμόδιους φορείς και θεσμούς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κώδικες,
κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των ΕΠΟ, FIFA και UEFA.
Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.

Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) συγκροτείται:

1) Από Συνδέσμους Προπονητών που είχαν ήδη εγγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Καταστατικού της, στην δύναμη της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου
Ελλάδος (ΟΠΠΕ), που σήμερα μετονομάζεται σε Πανελλήνια Ένωση Προπονητών
Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), οι οποίοι και οφείλουν να εναρμονίσουν άμεσα το
καταστατικό τους με το παρόν καταστατικό.
2) Από όλους τους Συνδέσμους Προπονητών που θα εγγραφούν στο μέλλον, μετά
από τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
Τα μέλη των Συνδέσμων Προπονητών Ποδοσφαίρου – Μελών της Ένωσης πρέπει
να εμπίπτουν, τουλάχιστον σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες :
α) Διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. όπως
έχει καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης
προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ και της
επιτροπής TZΙΡΑ (GIRA).
β) Πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α./Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το
άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως έχει καθορισθεί από τις διατάξεις της
σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και
γ) Πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών
προπονητών του εξωτερικού, των Χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας
αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της U.E.F.A., εφόσον συναινεί η
ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Χώρας των.
Διευκρινίζεται ότι, όπου, στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής,
εννοείται και προπονήτρια.

Άρθρο 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
1) Η ιδιότητα μέλους της Π.Ε.Π.Π. απονέμεται σε συνδέσμους προπονητών που
ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε ένα
σύνδεσμο σε κάθε ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων – μέλος της ΕΠΟ, με
δικαιοδοσία εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (Ε.Π.Σ.).
2) Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) γίνεται
κάθε Σύνδεσμος Προπονητών, που έχει στη δύναμή του διπλωματούχους
προπονητές, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 4 και εφόσον το
καταστατικό του εναρμονίζεται απόλυτα με το παρόν καταστατικό.

3) Για την προσχώρηση – εγγραφή Συνδέσμου Προπονητών στη δύναμη της
Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) απαιτείται να
υποβάλλουν σ αυτήν :
α. Έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των
εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του, καθώς και τα τακτοποιημένα ταμειακώς
μέλη, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής.
β. Δήλωση περί μη συμμετοχής τους σε άλλη οργάνωση οιασδήποτε νομικής μορφής
με όμοιους/παρεμφερείς/συναφείς σκοπούς ή/και δράσεις καθώς και να μην
συμμετέχουν σε αυτήν.
γ. Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και δήλωση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του αιτούντος Συνδέσμου Προπονητών ότι, τα μέλη του έλαβαν γνώση
του Καταστατικού της ΠΕΠΠ και το αποδέχονται.
δ. Ονομαστικό πίνακα των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου
Προπονητών, ορίζοντας εκείνους που έχουν δικαίωμα υπογραφής και δικαίωμα να
συνάπτουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με τρίτους.
ε. Αντίγραφο επικυρωμένου καταστατικού (ακριβές αντίγραφο), όπως αυτό ισχύει
κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
στ. Δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα με το Καταστατικό, τους κανονισμούς και
τις αποφάσεις της ΠΕΠΠ, της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και θα διασφαλίζει ότι
αυτά γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη του,
ζ. Δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του
Καταστατικού, των Κανονισμών, των Αποφάσεων και των Οδηγιών της FIFA, της
UEFA και της Ε.Π.Ο. στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της FIFA, της
UEFA και της Ε.Π.Ο. προβλέπουν ή ορίζουν ρητά την προσφυγή στα Τακτικά
Δικαστήρια,
η. Δήλωση ότι αναγνωρίζει το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό
Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λωζάννης, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της
ΕΠΟ, καθώς και στο Καταστατικό της FIFA και της UEFA και
θ. Δήλωση ότι η νόμιμη διοίκηση του υποψήφιου Συνδέσμου – Μέλους εγγυάται ότι
είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε
παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων εξωτερικών παραγόντων.
4) Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΠΠ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκριση ή
απόρριψη της αίτησης. Αποφασίζει, κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης
συνεδρίαση. Κοινοποιεί εντός δύο (2) μηνών την απόφαση στον ενδιαφερόμενο
Σύνδεσμο -Προπονητών και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναγράφει την
αιτιολογία.
5) Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου-
Προπονητών και εντός δύο (2) μηνών δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή της, για

την απόρριψη της αίτησης εγγραφής, ο Σύνδεσμος – Προπονητών δικαιούται να
προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
6) Ο Σύνδεσμος Προπονητών, από την κοινοποίηση της απόφασης, που διατάζει την
εγγραφή του, γίνεται μέλος της Π.Ε.Π.Π., χωρίς άλλη διατύπωση.
7) Εάν η απόφαση της Ε.Ε. είναι θετική, ως προς την εγγραφή του Συνδέσμου
Προπονητών στη δύναμη της Π.Ε.Π.Π., η Ε.Ε. κοινοποιεί την απόφασή της
εγγράφως.
8) Από τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας κάθε Ε.Π.Σ. μέλους της ΕΠΟ δικαίωμα
εγγραφής στην Π.Ε.Π.Π., έχει μόνο ένας Σύνδεσμος Προπονητών.
Μεταξύ πολλών υποψηφίων, θα εγγράφεται αυτός που υπέβαλλε πρώτος την αίτησή
του. Δεύτερος Σύνδεσμος, από τον ίδιο Νομό, δεν μπορεί να εγγραφεί στη δύναμη
της Π.Ε.Π.Π. εκτός εάν έχει διαλυθεί νομίμως ο πρώτος εγγεγραμμένος ή έχει
καταστεί ανενεργός και δεν μετείχε τουλάχιστον στις δυο τελευταίες αρχαιρεσίες της
Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι Σύνδεσμοι Προπονητών, που είναι μέλη της ΠΕΠΠ υποχρεούνται:
1) Να τηρούν το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ και να συμμορφώνονται πλήρως με το
Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των FIFA, UEFA και
Ε.Π.Ο. και να διασφαλίζουν ότι αυτά γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη τους.
2) Να διαχειρίζονται το μητρώο μελών τους , το οποίο θα ενημερώνεται τακτικά και
να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΠΕΠΠ, που
ορίζονται σε δύο (2) ευρώ, για κάθε μέλος του συνδέσμου, ανά έτος και το οποίο θα
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ .
3) Να συγκαλούν Γενική Συνέλευση σε τακτά χρονικά διαστήματα , κατά κανόνα
υποχρεωτικά μία φορά κάθε χρόνο και να υποβάλλουν κάθε έτος, (τον Ιανουάριο)
στην ΠΕΠΠ έγγραφη έκθεση για την διοικητική και ταμειακή τους κατάσταση και
κάθε εξάμηνο (τον Ιανουάριο και Ιούλιο) για την αριθμητική τους δύναμη και
ανελλιπώς για τα νέα εγγεγραμμένα μέλη τους.
4) Να μην εγγράφουν, ως μέλος τους, προπονητή που υπήρξε μέλος άλλου
Συνδέσμου, εάν δεν προσκομίσει επίσημο έγγραφο (βεβαίωση) του προηγούμενου

Συνδέσμου – Προπονητών που ανήκε, ότι έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές
του υποχρεώσεις. Οι προπονητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο της
μόνιμης κατοικίας τους.
Εάν, δεν υφίσταται Σύνδεσμος Προπονητών στα διοικητικά όρια της μόνιμης
κατοικίας τους, ή ο υπάρχων είναι πειθαρχικά τιμωρημένος, τότε οφείλουν να
εγγράφονται σε Σύνδεσμο όμορου ή πλησιέστερου Νομού, ο οποίος να είναι ενεργό
μέλος της Π.Ε.Π.Π. Εξαίρεση, προς τούτο, αποτελούν οι προπονητές που είναι
μόνιμοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι δύνανται να επιλέγουν
οιονδήποτε Σύνδεσμο – Μέλος της Π.Ε.Π.Π., ο οποίος λειτουργεί νομίμως, εντός των
ορίων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.
5) Οι προπονητές μέλη τους, να υποβάλλουν προς αυτούς, δήλωση ότι θα
συμμορφώνονται υποχρεωτικά με τις αναγκαστικές διατάξεις που ορίζονται στο
άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος .
6) Να εναρμονίζουν άμεσα και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το καταστατικό
τους σύμφωνα με τις προς τούτο οδηγίες της ΕΠΟ.
7) Να περιλαμβάνουν στο λογότυπό τους τη φράση: «Μέλος της Πανελλήνιας
Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.).»
8) Να συγχρονίζουν τη θητεία και το έτος αρχαιρεσιών του Συνδέσμου τους, με το
έτος αρχαιρεσιών της ΠΕΠΠ. Οι αρχαιρεσίες των Συνδέσμων, πρέπει να ορίζονται
ανά τετραετία και να λαμβάνουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τις
αρχαιρεσίες της ΠΕΠΠ.
9) Να προσκομίζουν, εάν ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Π.,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ποινικό μητρώο για ένα ή περισσότερα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής του. Δεν δύναται να είναι Μέλος Συνδέσμου
Προπονητών, όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδικήματα, που προβλέπει το άρθρο 3 του Νόμου 2725/99 ή έχει τιμωρηθεί από τα
αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ αμετακλήτως με ποινή που ισχύει κατά την
εγγραφή του.
10) Να μην παραπέμπουν θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των
Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της ΠΕΠΠ, της
Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA στα Τακτικά Δικαστήρια της Χώρας, εκτός εάν οι
κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα
Τακτικά Δικαστήρια.
11) Να υιοθετήσουν μια καταστατική ρήτρα και να αναγνωρίζουν ότι, διαφορές στις
οποίες έχουν εμπλοκή Σύνδεσμοι Προπονητών ή ένα από τα μέλη τους και αφορά
στο Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, της UEFA,
της Ε.Π.Ο. και της ΠΕΠΠ , οφείλουν να παραπέμπονται, σε τελευταίο βαθμό (ήτοι
αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα αρμόδια δικαστικά όργανα), μόνο σε ένα ανεξάρτητο
και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις
των Καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών και τους κανονισμούς της
Ε.Π.Ο. όπου προσδιορίζονται ειδικότερα η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα του
Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου
(C.A.S.) της Λοζάνης.
12) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού της ΠΕΠΠ , της Ε.Π.Ο.,
της UEFA και της FIFA , καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ και της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται από
όλες τις δραστηριότητες της ΠΕΠΠ και της Ε.Π.Ο., μέχρι τη συμμόρφωση των, η
οποία θα διαπιστώνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ. Σε
κάθε περίπτωση αποκλεισμού των από όλες τις δραστηριότητες της ΠΕΠΠ και της
Ε.Π.Ο. ή και πειθαρχικής τιμωρίας, δεν απαλλάσσονται από τις οικονομικές των
υποχρεώσεις έναντι της ΠΕΠΠ .
13) Να μην διατηρούν οποιασδήποτε αθλητικής φύσης σχέση με μη αναγνωρισμένες
αθλητικές οντότητες ή με μέλη των οποίων η ιδιότητα του μέλους έχει ανασταλεί ή
που έχουν αποβληθεί.
14) Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων, η ΠΕΠΠ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και
συνεργάζεται στο χώρο του ποδοσφαίρου μόνο με φορείς που αποδέχονται τα
καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA, της UEFA,
της Ε.Π.Ο. και των Μελών της ΕΠΟ .
Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Οι Σύνδεσμοι Προπονητών, μέλη της Ένωσης, εφόσον τηρούν το παρόν
Καταστατικό και είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι, έχουν δικαίωμα :
1) Να παρίστανται, δια των νομίμων αντιπροσώπων τους, στις Γενικές Συνελεύσεις
και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης της Π.Ε.Π.Π..
2) Να συμμετέχουν, με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, στην εκλογή των
οργάνων της ΠΕΠΠ και να εκλέγονται σε αυτά.
3) Να συντάσσουν προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ημερήσια
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και

4) Να ζητούν την ηθική, υλική και επιμορφωτική βοήθεια της ΠΕΠΠ .
Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της ΠΕΠΠ είναι:
1) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, που καταβάλλει κάθε Σύνδεσμος Προπονητών,
το ύψος του οποίου αποφασίζει η Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π., η οποία έχει τη δυνατότητα να
αυξήσει ή να μειώσει το ποσό αυτό.
2) Η ετήσια συνδρομή του κάθε Συνδέσμου Προπονητών, Μέλους της ΠΕΠΠ , το
ύψος της οποίας καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό αυτό.
3) Τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από τυχόν
εκδηλώσεις, γιορτές και οικονομικές ενισχύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού/
Υφυπουργείου Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή όπως άλλως
ονομασθούν στο μέλλον, κάθε Ποδοσφαιρικής Αρχής και από κάθε άλλη Κρατική
Αρχή, επιχορήγηση τακτική ή μη και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση.
4) Κάθε άλλο έσοδο, από νόμιμη αιτία, ή ποσοστά και άλλα άυλα δικαιώματα, που
καθορίζονται από το νόμο.
5) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή έσοδο από νόμιμη αιτία.
6) Ποσοστό, από τις συμβάσεις των προπονητών, που ορίζεται από την Ε.Ε. της
ΠΕΠΠ.
7) Τα έσοδα από υποστηρικτές, χορηγούς, λαχειοφόρους αγορές κλπ.
8) Χορηγίες από κρατικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.)
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1. Η ΠΕΠΠ, οι Σύνδεσμοι Προπονητών και οι προπονητές μέλη των, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να τηρούν όλους τους κανονισμούς των
FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. τα Καταστατικά των, τις αποφάσεις, τις εγκυκλίους, και τις
οδηγίες των και να επιδεικνύουν άψογη αθλητική διαγωγή και ήθος.
2. Η συμμετοχή του προπονητή στη διαδικασία διεξαγωγής ενός αγώνα και όλες οι
υπόλοιπες δραστηριότητές του, στα πλαίσια της προετοιμασίας ή της καλλιέργειας
του αθλήματος του ποδοσφαίρου για λογαριασμό μιας ομάδας, διέπονται, ελέγχονται
και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των κανονισμών, καταστατικών, αποφάσεων,
εγκυκλίων και οδηγιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οποιαδήποτε παράβαση με πράξεις ή παραλείψεις των διατάξεων του
Καταστατικού και των Κανονισμών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται από τα αρμόδια δικαστικά και δικαιοδοτικά
όργανα της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, του
Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ, των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού
της ΕΠΟ.
4. Στην ΠΕΠΠ συνιστάται Πειθαρχική Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της.
α/. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής, έχει θητεία ίση με αυτήν της Εκτελεστικής
Επιτροπής, συγκροτείται δε με απόφαση της, που διορίζει τον Πρόεδρο, τα δύο
τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής,
οφείλουν να μην είναι μέλη οποιουδήποτε άλλου οργάνου της ΕΠΟ, της ΠΕΠΠ και
των Συνδέσμων Μελών της, ειδικά δε ο Πρόεδρος της οφείλει να διαθέτει γνώσεις
και εμπειρία του αθλητικού δικαίου και των Κανονισμών των ΕΠΟ , FIFA και UEFA.
β/. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος
καταστατικού, των καταστατικών των Συνδέσμων Μελών της και των μελών αυτών
και γενικά για παραβάσεις κανόνων που δεν ελέγχονται πειθαρχικά από τα
δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του
παρόντος και ενδεικτικά : i/. η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη ή εν
γένει απάδουσα προς τα χρηστά αθλητικά ήθη συμπεριφορά προς τα μέλη των
πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης των ΠΕΠΠ, των Συνδέσμων Προπονητών, της
ΕΠΟ, των ΕΠΣ, της Διαιτησίας, των προπονητών μελών μεταξύ τους και του
ποδοσφαίρου εν γένει, ως και η προφορική ή γραπτή διατύπωση δυσμενών
κρίσεων, στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των ανωτέρω
προσώπων. ii/. η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις, παραλείψεις και
εν γένει διαφορές, που ανήκουν στη δικαιοδοσία και ελέγχονται από τα δικαστικά και
δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ. iii/. η μη πληρωμή των προβλεπομένων τακτικών και
εκτάκτων συνδρομών προς την ΠΕΠΠ και τους Συνδέσμους Προπονητών , iv /. η
υποβολή μη γνήσιων δικαιολογητικών προς τους Συνδέσμους Προπονητών και
την ΠΕΠΠ κλπ
γ/. Τα εν λόγω πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται, -ανάλογα με τη βαρύτητα των
– με τις εξής ποινές:
Α) Για τα φυσικά πρόσωπα – προπονητές:
3. Οποιαδήποτε παράβαση με πράξεις ή παραλείψεις των διατάξεων του
Καταστατικού και των Κανονισμών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται από τα αρμόδια δικαστικά και δικαιοδοτικά
όργανα της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, του
Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ, των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού
της ΕΠΟ.
4. Στην ΠΕΠΠ συνιστάται Πειθαρχική Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της.
α/. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής, έχει θητεία ίση με αυτήν της Εκτελεστικής
Επιτροπής, συγκροτείται δε με απόφαση της, που διορίζει τον Πρόεδρο, τα δύο
τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής,
οφείλουν να μην είναι μέλη οποιουδήποτε άλλου οργάνου της ΕΠΟ, της ΠΕΠΠ και
των Συνδέσμων Μελών της, ειδικά δε ο Πρόεδρος της οφείλει να διαθέτει γνώσεις
και εμπειρία του αθλητικού δικαίου και των Κανονισμών των ΕΠΟ , FIFA και UEFA.
β/. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος
καταστατικού, των καταστατικών των Συνδέσμων Μελών της και των μελών αυτών
και γενικά για παραβάσεις κανόνων που δεν ελέγχονται πειθαρχικά από τα
δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του
παρόντος και ενδεικτικά : i/. η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη ή εν
γένει απάδουσα προς τα χρηστά αθλητικά ήθη συμπεριφορά προς τα μέλη των
πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης των ΠΕΠΠ, των Συνδέσμων Προπονητών, της
ΕΠΟ, των ΕΠΣ, της Διαιτησίας, των προπονητών μελών μεταξύ τους και του
ποδοσφαίρου εν γένει, ως και η προφορική ή γραπτή διατύπωση δυσμενών
κρίσεων, στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των ανωτέρω
προσώπων. ii/. η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις, παραλείψεις και
εν γένει διαφορές, που ανήκουν στη δικαιοδοσία και ελέγχονται από τα δικαστικά και
δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ. iii/. η μη πληρωμή των προβλεπομένων τακτικών και
εκτάκτων συνδρομών προς την ΠΕΠΠ και τους Συνδέσμους Προπονητών , iv /. η
υποβολή μη γνήσιων δικαιολογητικών προς τους Συνδέσμους Προπονητών και
την ΠΕΠΠ κλπ
γ/. Τα εν λόγω πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται, -ανάλογα με τη βαρύτητα των
– με τις εξής ποινές:
Α) Για τα φυσικά πρόσωπα – προπονητές:
i) Προειδοποίηση
ii) Επίπληξη
iii) Πρόστιμο ύψους έως διακοσίων (200) ευρώ
iv) Δήλωση ανάκλησης δυσφημιστικών δηλώσεων
v) Διαγραφή από το Μητρώο Μελών των Συνδέσμων Προπονητών, σε περίπτωση
υποτροπής, καθώς και
vi) Έκπτωση από αξίωμα που διαθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή και την
Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Π. ή των Συνδέσμων Προπονητών.
Β) Για τους Συνδέσμους Προπονητών :
i) Αναστολή ιδιότητας μέλους έως 5 έτη.
ii) Δήλωση ανάκλησης δυσφημιστικών δηλώσεων.
iii) Διαγραφή από το Μητρώο Μελών της Π.Ε.Π.Π., σε περίπτωση υποτροπής

δ/. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, είναι άμεσα εκτελεστές,
προσβάλλονται δε σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο.,
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμών της ΕΠΟ.
ε/. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί η Πειθαρχική Επιτροπή, για τα πειθαρχικά αδικήματα
της παρ. 4 εδ. γ του παρόντος, μετά από παραπομπή των από τις Ε.Ε. της ΠΕΠΠ
και των Συνδέσμων Προπονητών. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κοινοποιείται
αυτεπαγγέλτως από την Πειθαρχική Επιτροπή στην ΠΕΠΠ και την ΕΠΟ.
στ/. Το πειθαρχικά διωκόμενο πρόσωπο καλείται σε απολογία από την Πειθαρχική
Επιτροπή . Η κλήση σε απολογία καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό
αδίκημα και τάσσει προθεσμία προς απολογία πέντε (5) ημερών. Η απολογία
υποβάλλεται εγγράφως . Πριν από κάθε απολογία ο διωκόμενος δικαιούται να λάβει
γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.
ζ/. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, εκδίδεται το βραδύτερο εντός
η/. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της
ΕΠΟ ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας
απόφασης.

θ/. Η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλει την έκτιση της επιβληθείσης πειθαρχικής
ποινής .
ι/. Το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών κάθε αγωνιστικής περιόδου δεν
υπολογίζεται για την έκτιση της επιβληθείσης ποινής .
Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΠΠ

Όργανα Διοίκησης της ΠΕΠΠ είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση των νομίμων αντιπροσώπων των Μελών Συνδέσμων
Προπονητών, που συγκροτούν την ΠΕΠΠ, η οποία είναι και το κυρίαρχο όργανο
αυτής.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία είναι το εκτελεστικό όργανο.
3. Η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.
4. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία
των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, που είναι τέσσερα χρόνια. Τα απερχόμενα
μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την συγκρότηση του νέου
οργάνου.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών
εισηγητικού χαρακτήρα. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση των μελών
των Επιτροπών είναι έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να απαλλάξει από τα καθήκοντά του
οποιοδήποτε μέλος οργάνου ή επιτροπής έχει διορισθεί με απόφασή της, προ της
λήξης της θητείας των στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου ή
αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Οι εκλέκτορες-αντιπρόσωποι των Συνδέσμων Προπονητών Μελών, που
αποτελούν τη δύναμη της ΠΕΠΠ, συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε
χρόνο τον μήνα Οκτώβριο, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο η Εκτελεστική
Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/3 των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων
Συνδέσμων Προπονητών Μελών της ΠΕΠΠ, με έγγραφη αίτηση των και με
συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.
3) Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει
όλους τους Συνδέσμους Προπονητών – Μέλη της, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με αποστολή πρόσκλησης. Για τον

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία
αποστολής της προσκλήσεως και η ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.
Η πρόσκληση είναι έγκυρη εφόσον αποσταλεί στους Συνδέσμους Μέλη της ΠΕΠΠ
με οποιονδήποτε από τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους:
α/. Συμβατικό ταχυδρομείο ή γραφείο ταχυμεταφορών στη δηλωθείσα στην ΠΕΠΠ
ταχυδρομική διεύθυνση .
β/ Ηλεκτρονική αλληλογραφία στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου
Μέλους της ΠΕΠΠ και
γ/. Τηλεομοιότυπο (φαξ) που ανήκει και έχει γνωστοποιηθεί από τον Σύνδεσμο
Μέλος της ΠΕΠΠ .
Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα
συνεδρίασης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης
αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ.,
σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ.
4) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα ημερήσιας
διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν
περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
Απόφαση σε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη, εκτός
αν τεθεί και αποφασίσει σχετικά η ΓΣ με πλειοψηφία του 50% συν 1 των παρόντων
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
5) Στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΠ συμμετέχουν οι σύνδεσμοι προπονητών μελών
της, με δύο (2) αντιπροσώπους ο καθένας από αυτούς. Ο ένας αντιπρόσωπος είναι
ο Πρόεδρος της Ε.Ε. εκάστου Συνδέσμου προπονητών και ο δεύτερος ορίζεται με
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, της οποίας είναι μέλος. Ο
κάθε Σύνδεσμος διαθέτει δύο ψήφους (ένα ο κάθε αντιπρόσωπός του).
6) Τα πρακτικά εκλογής της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσμων Μελών της
υποβάλλονται στη ΠΕΠΠ, εντός μηνός από της εκλογής των .
7) Πέντε (5) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΕΠΠ ελέγχει τα πρακτικά και λοιπά στοιχεία και εγκρίνει τους
αντιπροσώπους των Συνδέσμων Μελών, που θα συμμετάσχουν κάθε φορά στην
Γενική Συνέλευση, εφοδιάζοντάς τους με κάρτα Συνέδρου.
8) Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνεπάγεται στέρηση
του δικαιώματος συμμετοχής τους στη Γ.Σ.
9) Αντιπρόσωποι των Συνδέσμων Μελών που, για οποιοδήποτε λόγο, κωλύονται να
πάρουν μέρος στη Γ.Σ. αντικαθίστανται από έναν αναπληρωματικό, ο οποίος έχει
ορισθεί κατά τον ίδιο τρόπο από την Ε.Ε. του Συνδέσμου .
10) Η Γενική Συνέλευση , ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, επιλαμβάνεται και
αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την ΠΕΠΠ και δη:
α) Διενεργεί κάθε χρόνο, έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ.
β) Εκλέγει την Εκτελεστική Επιτροπή και την Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της
ΠΕΠΠ.
γ) Τροποποιεί κατ άρθρο 99 ΑΚ το παρόν καταστατικό και μετά από προηγούμενη
υπόδειξη της ΕΠΟ που αναφέρεται σε αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες των ΕΠΟ,
UEFA και FIFA ή των τυχόν αθλητικών νόμων. Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΠΠ
υποχρεούται να γνωστοποιεί προς έγκριση στην ΕΠΟ οποιαδήποτε τροποποίηση
στο καταστατικό της.
δ) Αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της
ΠΕΠΠ και
ε) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
11) Της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΠΠ, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. , ο οποίος
μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της Ε.Ε. της ΠΕΠΠ, αποτελούν το
προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση , βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το ένα δεύτερο
(1/2) πλέον ενός, των αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων
Συνδέσμων Προπονητών Μελών της ΠΕΠΠ.
2) Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται δεύτερη
Γενική Συνέλευση εντός 24 ωρών, χωρίς νέα πρόσκληση και με την ίδια ημερήσια
διάταξη, οπότε πρέπει να παρίστανται το 1/3 πλέον ενός των αντιπροσώπων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3) Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, χωρίς νέα
πρόσκληση και με την ίδια ημερήσια διάταξη, συγκαλείται νέα (τρίτη) συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης, μετά παρέλευση δυο (2) ωρών, οπότε πρέπει να είναι
παρόντες, το ένα τέταρτο (1/4) πλέον ενός των αντιπροσώπων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
4) Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, κατά τη τρίτη συνεδρίαση της Γ.Σ. χωρίς νέα
πρόσκληση και με την ίδια ημερήσια διάταξη, συνέρχεται μετά από μία (1) ώρα
νέα Γ.Σ. η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων

αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων
Προπονητών Μελών της ΠΕΠΠ.
5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
(πλέον του 50%) των παρόντων νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων
Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης, εκτός αν από τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία.
6) Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της ΠΕΠΠ,
πρέπει οι παρόντες αντιπρόσωποι, των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων
Συνδέσμων Προπονητών Μελών της ΠΕΠΠ, να είναι περισσότεροι στον αριθμό
πλέον ενός από τους νομίμους αντιπροσώπους των νομίμων και οικονομικά
τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών Μελών της ΠΕΠΠ που απουσιάζουν
(νόμιμη απαρτία). Σε τέτοιες περιπτώσεις (διάλυση της ΠΕΠΠ, τροποποίηση του Καταστατικού),
απαιτείται απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων νομίμων αντιπροσώπων των νομίμων και οικονομικά τακτοποιημένων
Συνδέσμων Προπονητών Μελών της Ένωσης (νόμιμη πλειοψηφία) .
7) Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή
ελεγκτικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, προσωπικά ζητήματα,
επιβολή έκτακτων εισφορών είναι άκυρη εάν δεν είναι μυστική.
8) Για άλλα θέματα, η ψηφοφορία γίνεται δια βοής ή με ανάταση της χειρός των
συνέδρων. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες με
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

Άρθρο 13
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΠΠ διεξάγονται από Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα δύο εκ των οποίων εκλέγονται
από το σώμα της Γ.Σ. και το τρίτο είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που προεδρεύει
σε αυτήν.
2) Τις αρχαιρεσίες διενεργεί εφορευτική επιτροπή με πρόεδρο Δικαστικό
Αντιπρόσωπο ο οποίος διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου του τόπου
των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2725/99 που ισχύει .

Άρθρο 14
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής και των λοιπών
οργάνων της Π.Ε.Π.Π. θα διεξάγονται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, αρχής
γενομένης από το έτος 2016 και η θητεία τους θα είναι για τέσσερα χρόνια.
2) Η Γ.Σ. για την ανάδειξη των οργάνων της Π.Ε.Π.Π. θα πραγματοποιείται, σε δύο
ημέρες.
Την πρώτη ημέρα, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, θα αφορούν τον Διοικητικό
και Οικονομικό Απολογισμό, τοποθετήσεις συνέδρων και εκλογή εφορευτικής
επιτροπής. Την δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιείται η εκλογική διαδικασία για την
ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογές,
διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο, από την τριμελή εφορευτική επιτροπή του άρθρου 13.
3) Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων των Συνδέσμων Προπονητών-
Μελών της Π.Ε.Π.Π., ήτοι της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο τρίμηνο Φεβρουαρίου-
Απριλίου του έτους διεξαγωγής εκλογών της ΠΕΠΠ, αρχής γενομένης από το έτος
2016, θα διενεργούνται δε με μυστική ψηφοφορία, με το πλειοψηφικό σύστημα και σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σύνδεσμος-Προπονητών-Μέλος που δεν τηρεί τα ανωτέρω, θα
αποκλείεται από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
4) Όλοι οι υποψήφιοι προς εκλογή στα όργανα της ΠΕΠΠ (Εκτελεστική Επιτροπή
και Ελεγκτική Επιτροπή) οφείλουν να είναι μέλη των νομίμων και οικονομικά
τακτοποιημένων Συνδέσμων Προπονητών – Μελών της ΠΕΠΠ, υποχρεούνται δε να
καταθέτουν σ αυτήν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, δέκα (10) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες, πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, προσκομίζοντας
ταυτόχρονα πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν εμπίπτουν στα κωλύματα της παρ. 7 του παρόντος. Εκπρόθεσμη ή ελλιπής
αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και απορρίπτεται.
5) Η Π.Ε.Π.Π. πρέπει να ενημερώνει με ειδική προς τούτο πρόσκληση τους
Συνδέσμους Προπονητών – Μέλη της, το αργότερο είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
πριν τη διεξαγωγή των εκλογών για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής
τους, καθώς και τα λοιπά τυχόν θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος.
6) Η ψηφοφορία γίνεται, πάντοτε, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του
ψηφοφόρου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, που μαρτυρεί την ταυτότητα του
προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται συμμετοχή στη διαδικασία της
ψηφοφορίας, με εξουσιοδότηση.
7) Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Ε.Ε., της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή άλλου
από το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Π.Ε.Π.Π. προβλεπόμενου οργάνου της
Π.Ε.Π.Π., εφόσον :
Α. Εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του ν.2725/1999 όπως εκάστοτε
ισχύει, που θεσπίζουν κωλύματα ή και περιορισμούς.
Β. Είναι μέλος Δ.Σ. οιασδήποτε Ομοσπονδίας ή Ένωσης ή Συνδέσμου κατά το
χρόνο της υποβολής της υποψηφιότητας.
Γ. Είναι υπάλληλος ή συμβάλλεται με Αθλητική Ένωση, Σύνδεσμο ή την
Ομοσπονδία.
Δ. Συμμετέχει σε άλλη οργάνωση οιασδήποτε μορφής με παρεμφερείς, όμοιους ή
συναφείς σκοπούς με την Π.Ε.Π.Π..
Ε. Όποιος είναι εν ενεργεία διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς και εν ενεργεία
ποδοσφαιριστής, γεγονός που πιστοποιείται εκτός των άλλων και με την de facto
συμμετοχή στα οικεία όργανα και φορείς.
ΣΤ. Έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα από δικαστικό όργανο της ΕΠΟ με
ποινή που επισύρει στέρηση του εν λόγω δικαιώματος και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η τιμωρία.
Ζ. Έχει στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
Συμμετοχή των παραπάνω αναφερομένων προσώπων στις αρχαιρεσίες και τυχόν
εκλογή τους είναι άκυρη, χωρίς να επηρεάζει το κύρος της εκλογής των λοιπών
επιτυχόντων και έτσι της συγκρότησης των σχετικών οργάνων.

Άρθρο 15
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η ΠΕΠΠ , διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
εννέα (9) τακτικά μέλη, που εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από την εκλογική
Γενική Συνέλευση με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14.
2) Η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, που λαμβάνει χώρα
μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον
Α ́ Αντιπρόεδρο, τον Β ́ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό
Γραμματέα.
3) Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων (Ελεγκτική
Επιτροπή) είναι τετραετής (4 έτη), αρχίζει δε από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών
και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων αρχαιρεσιών. Σε
περίπτωση πραγματοποιήσεως πρόωρων εκλογών, τότε η θητεία της νέας Ε.Ε. είναι
ίση με το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης Ε.Ε. Τυχόν πρόωρες εκλογές για
την Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π. συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα αιρετά όργανα της
ΠΕΠΠ των οποίων επίσης η θητεία είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των
προηγούμενων αντίστοιχων οργάνων.
4) Η Ε.Ε. έχει απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη της μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ένας εκ των
Αντιπροέδρων.
5) Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται ως διπλή.
6) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει, τακτικά μία φορά το δίμηνο με κάθε δυνατό
και πρόσφορο τρόπο (τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).
7) Η Εκτελεστική Επιτροπή, δύναται να συνέλθει και εκτάκτως: α) όταν παραστεί
ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και β)
κατόπιν γραπτού αιτήματος τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα μέλη της Ε.Ε. Στις
περιπτώσεις αυτές θέμα ημερήσιας διατάξεως είναι το αναφερόμενο στην αίτησή
τους αίτημα.
8) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, συντάσσουν την ημερήσια διάταξη.
9) Οι συνεδριάσεις της Ε.Ε. δεν είναι δημόσιες. Η Ε.Ε. δύναται να αποφασίζει την
παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να αποφασίζει την
έκθεση ενώπιον της, γεγονότων ή απόψεων από τρίτους.
10) Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα
τουλάχιστον σε τρεις (3) συνεχόμενες Συνεδριάσεις, αν και είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα
και εγγράφως (με αποστολή fax, κ.λπ.), εκπίπτει από τη θέση του στην Ε.Ε. κατόπιν
σχετικής αποφάσεως της Ε.Ε. Το μέλος αυτό καλείται εγγράφως σε επόμενη τακτική
ή έκτακτη Ε.Ε., οπότε και κρίνεται το δικαιολογημένο ή όχι της απουσίας του. Η
κλήση του κοινοποιείται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της. Σε
περίπτωση που κριθεί αδικαιολόγητη η απουσία του, με απόφαση της ίδιας
συνεδρίασης της Ε.Ε αντικαθίσταται από το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό
μέλος.
11) Σε περίπτωση κατά την οποία, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, υποπέσει
τελεσιδίκως σε πειθαρχικό ή οικονομικό παράπτωμα, εκπίπτει και από τη θέση του
στην Ε.Ε.

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)
Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το εκτελεστικό όργανο της ΠΕΠΠ και:
1) Ασκεί τις εξουσίες και τους τομείς δικαιοδοσίας που δεν έχουν ανατεθεί ρητά σε
άλλο όργανο.
2) Εφαρμόζει το Καταστατικό της ΠΕΠΠ και επιβλέπει την τήρηση του ως και των
αποφάσεων της Γ.Σ. και της Ε.Ε. από μέρους όλων των Συνδέσμων – Μελών και των
μελών αυτών.
3) Εγκρίνει μετά από ουσιαστικό έλεγχο την πλήρη εναρμόνιση του καταστατικού,
των Συνδέσμων – Μελών καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους με το
καταστατικό και τους κανονισμούς της Π.Ε.Π.Π..
4) Εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση του
Καταστατικού και των κανονισμών, επιμελούμενο κάθε σχετικής προεργασίας και
προπαρασκευής.
5) Λαμβάνει κάθε μέτρο για την διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική
πληρότητα της οργάνωσης, τόσο της Π.Ε.Π.Π., ως Διοικούσας Αρχής, όσο και των
Συνδέσμων-Μελών της.
6) Εποπτεύει σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Π.Ε.Π.Π.. και
παρακολουθεί τη δράση των Συνδέσμων -Προπονητών – Μελών της και με
εκπρόσωπο, που ορίζει, παρίσταται στις δραστηριότητές τους.
7) Είναι αρμόδια για την έκδοση, έγκριση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας της ΠΕΠΠ και των Συνδέσμων – Μελών της.
8) Συγκαλεί την τακτική και έκτακτη Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

9) Ελέγχει τη νομιμοποίηση των πληρεξουσίων αντιπροσώπων των Συνδέσμων-
Προπονητών – μελών.

10) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση της δράσης της και λογοδοτεί για όλες
τις πράξεις της.
11) Είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού,
και την υποβολή των προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
12) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση, στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και προσόδων της
ΠΕΠΠ.
13) Είναι αρμόδια για την αντιπροσώπευση και δέσμευση της Π.Ε.Π.Π. έναντι τρίτων.
14) Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των σχέσεων με διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς
φορείς και επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρότασης αντιπροσώπων της
Π.Ε.Π.Π. για εκλογή τους σ’ αυτούς.
15) Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Π. αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών
στην Π.Ε.Π.Π..
16) Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτεί επιτροπές για τη διευκόλυνση του έργου της
Π.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τις
αρμοδιότητες τους και διορίζει και παύει τα μέλη των επιτροπών αυτών. ους.
17) Είναι αποκλειστικά αρμόδια, να συνάπτει συμβάσεις έργου, καθώς και να ασκεί
όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό
με σκοπό την ομαλή λειτουργία της Π.Ε.Π.Π.
18) Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Ε.Ε. δύναται να αναθέτει συγκεκριμένες
εργασίες που προκύπτουν από τους τομείς δραστηριότητάς της και να ζητάει
υπηρεσίες συμβούλων ή να παραχωρήσει εντολές προς τρίτους.
19) Είναι αρμόδια για την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε
προσώπου, είναι κατάλληλο ώστε να του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου προέδρου
ή μέλους της Π.Ε.Π.Π.
20) Ορίζει την ετήσια συνδρομή των μελών της Π.Ε.Π.Π.
21) Έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται
στους σκοπούς, στις κάθε είδους δραστηριότητες και τη λειτουργία της Π.Ε.Π.Π.,
εκτός από τα θέματα τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης.

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των
Γενικών Συνελεύσεων.
2) Εκπροσωπεί την ΠΕΠΠ ενώπιον των Δικαστηρίων, πάσης Αρχής και παντός
τρίτου.
3) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
4) Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει, κατά σειρά, ο Α ́ Αντιπρόεδρος, ο
Β ́ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και τέλος ο Ειδικός Γραμματέας.
5) Επιμελείται γενικά την εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της
Π.Ε.Π.Π. και λαμβάνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων της, ακόμη και
χωρίς απόφαση της Ε.Ε., εάν από την αναβολή διακινδυνεύουν σοβαρά τα
συμφέροντα αυτής. Δεν μπορεί όμως χωρίς απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
(Ε.Ε.) να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για την Π.Ε.Π.Π..

6) Διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων της
Π.Ε.Π.Π. και επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών των, όπως ορίζονται στο παρόν
καταστατικό.
7) Επιμελείται και διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

Άρθρο 18
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1) Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει τη γραμματεία, φυλάσσει το αρχείο και τις
σφραγίδες της ΠΕΠΠ, διενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει, μαζί με τον
Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο, όπως και τα εντάλματα πληρωμών.
2) Όταν κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 19
ΤΑΜΙΑΣ

1) Ο Ταμίας διεκπεραιώνει όλες τις εισπράξεις και όλες τις πληρωμές της ΠΕΠΠ.
2) Εκδίδει τα σχετικά εντάλματα, που υπογράφονται από αυτόν, τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα.
3) Κάθε έξι (6) μήνες και κάθε φορά που θα ζητηθεί από την πλειοψηφία της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Π.Π., συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της
διαχείρισής του και τον υποβάλλει στην Ε.Ε.
4) Τηρεί ταμείο με χρηματικό ποσό που το καθορίζει η Ε.Ε., εκτός του τραπεζικού
καταθετικού λογαριασμού, για τρέχουσες ανάγκες.
5) Οι εισπράξεις, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, κατατίθενται σε τραπεζικό
έντοκο λογαριασμό.
6) Διενεργεί τις καταθέσεις και τις αναλήψεις.
7) Ευθύνεται, για την έγκαιρη είσπραξη εσόδων και έγκαιρη πληρωμή εξόδων και
υποχρεώσεων της ΠΕΠΠ .
8) Για κάθε είσπραξη, πρέπει να εκδίδει θεωρημένη απόδειξη και να τηρεί αντίγραφο
αυτής.
9) Για κάθε πληρωμή και για κάθε δαπάνη, πρέπει να τηρεί, μαζί με το ένταλμα
πληρωμής, το σχετικό παραστατικό στοιχείο. Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η
ύπαρξη παραστατικού στοιχείου για δαπάνη ή πληρωμή μικροποσού, πρέπει να
υπάρχει έγκριση της Ε.Ε. και υπογραφή τουλάχιστον από τον Πρόεδρο, τον Ταμία
και το Γενικό Γραμματέα.
10) Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή, όταν
προβλέπεται, για τον επιβαλλόμενο έλεγχο.
11) Είναι προσωπικά υπεύθυνος, για κάθε απώλεια χρημάτων.

Άρθρο 20
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία
διενεργεί κάθε χρόνο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει σχετική
έκθεση προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2) Σε περίπτωση διαπίστωσης, συγγνωστών ή μη, ανωμαλιών, καλεί την Εκτελεστική
Επιτροπή σε άμεση τακτοποίηση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, κοινοποιεί
την έκθεσή της στους Συνδέσμους-Προπονητών Μελών για ενημέρωση.

Άρθρο 21
ΔΙΑΛΥΣΗ Π.Ε.Π.Π.

1) Η ΠΕΠΠ διαλύεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται
ειδικώς για το σκοπό αυτό με την παρουσία των 3/4 του συνόλου των εκπροσώπων
των Συνδέσμων Μελών της και πλειοψηφία των 4/5 των εγκύρων ψήφων.
2) Σε περίπτωση διάλυσής της, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία θα διατεθούν όπου
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που θα γίνει για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 22
ΕΜΒΛΗΜΑ & ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Η Π.Ε.Π.Π. έχει ιδία σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία της, το έτος ίδρυσής
της και στο μέσον μία μπάλα ποδοσφαίρου. Το έμβλημά της (λογότυπο), είναι ο
τίτλος της Ένωσης, περιμετρικά σε κύκλο και στην μέση φέρει μισό σώμα ανδρός, με
μία μπάλα στο χέρι, που απεικονίζει τον προπονητή.

Άρθρο 23

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών Ποδοσφαίρου, που είναι σήμερα μέλη της ΟΠΠΕ,
προκειμένου να παραμείνουν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών
Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), στην οποία η ΟΠΠΕ μετονομάζεται, θα πρέπει άμεσα να
προβούν σε εναρμόνιση των Καταστατικών τους με το παρόν.
2) Στην περίπτωση που οι Σύνδεσμοι Προπονητών, δεν έχουν ολοκληρώσει την
διαδικασία εναρμόνισής τους με το παρόν καταστατικό, τότε προκειμένου οι Γενικές
Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών των, να εκλέξουν τα όργανα διοίκησής των, οφείλουν
προηγούμενα να προσκομίσουν στην ΠΕΠΠ όλα τα στη διάθεση τους λοιπά
δικαιολογητικά του άρθρου 5 του παρόντος.
3) Κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, δύναται να
ρυθμιστεί, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΠΠ κατά τους όρους
του παρόντος.
Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε
από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων Προπονητών-Μελών, που συνήλθαν, για
αυτό το σκοπό, σε Γενική Συνέλευση στη ..ΑΘΗΝΑ….την 17 Φεβρουαρίου  2020

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Λογαράς                    Ευάγγελος Πρόκος