ΠΡΟΣ
Συνδέσμους Προπονητών μέλη της Π.Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑ : «Νέα της Π.Ε.Π.Π.- Κανον. Προπονητών- άρθρο 12 του Κ.Α.Π.»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας στέλνουμε συνημμένα τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. 2018-2019, όπως εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και αναμένουμε την έγκρισή του από την Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. που έχει ορισθεί στις 29/06/2018.
Επίσης σας στέλνουμε και τις προτάσεις μας, σχετικά με το άρθρο 12 του Κ.Α.Π. οι οποίες και αυτές συζητήθηκαν στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για ενημέρωσή σας.
ΘΕΜΑ : « Τροποποιήσεις του Κανονισμού Προπονητών
Ποδοσφαίρου περιόδου 2018- 2019»
Κύριε Πρόεδρε
Ύστερα από την τελευταία μας συνάντηση, την 24/05/2018, στα γραφεία της Ε.Π.Ο., όπου συζητήσαμε για τις τροποποιήσεις του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου 2018-2019, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις, όπως έγιναν αποδεκτές και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : Μετά το τέλος της παραγράφου να προστεθεί το κείμενο «που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού»
ΑΡΘΡΟ 2 : Στην παράγραφο 1 μετά το εδάφιο ζ) να προστεθεί το εδάφιο η) « Δεν μπορούν να προσλαμβάνονται ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ενώσεων ή ως Περιφερειακοί προπονητές, οι προπονητές – ιδιοκτήτες ακαδημιών – σωματείων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ένωση, τόσο αυτοί όσο και τα συγγενικά τους πρόσωπα Αου και Βου βαθμού»
ΑΡΘΡΟ 2 : Στην παράγραφο στ να προστεθεί μετά την έκφραση….. σε αναγνωρισμένα σωματεία προπονητών, «που είναι δραστικά μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)»……
Στο τέλος της παραγράφου 3, να προστεθεί « και αλλοδαπούς που έχουν το αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα της UEFA/Ε.Π.Ο.»
ΑΡΘΡΟ 3 : Στην παράγραφο 1β μετά την έκφραση. Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή, να διαγραφούν όλα μέχρι το τέλος της παραγράφου και να προστεθεί, «…είναι να είναι μέλος του τοπικού Συνδέσμου Προπονητών, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)».
Στην παράγραφο 2 μετά την έκφραση, και αντίγραφο ταυτότητας τριετίας εν ισχύ, να προστεθεί…. « καθώς και βεβαίωση μέλους, του τοπικού Συνδέσμου Προπονητών, μέλος της Π.Ε.Π.Π.
ΑΡΘΡΟ 3 : Στο τέλος της παραγράφου 3 να προστεθεί παράγραφος 3ε που να λέει, « ε. Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά την διάρκεια του αγώνα».
ΑΡΘΡΟ 5 : Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Βοηθός Προπονητή
1 Super League Δίπλωμα
UEFA- PRO Δίπλωμα UEFA- A τουλάχιστον
2 Football League Δίπλωμα UEFA- PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
3 K20 /K17-Κ/15
Super League και Νέων Football League Δίπλωμα ELITE YOUTH ή Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
4 Γ΄ Εθνική Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
5 Μικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
6 Α΄ Κατηγορία Γυναικείου Πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
7 Β΄ και Γ΄ κατηγορία Γυναικείων Πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
8 Πρωτάθλημα ΣΑΛΑΣ Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον ή Δίπλωμα UEFA B FUTSAL Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον ή Δίπλωμα UEFA B FUTSAL
9 Α΄ Κατηγορία (ανώτερη κατηγορία)
Ερασιτεχνικών τοπικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
10 Β΄ και Γ΄ Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
11 Ακαδημίες σωματείων Κ14 Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ UEFA C

Η παράγραφος 2 να διαφοροποιηθεί ως παρακάτω, «2. Όσοι προπονητές φοιτούν σε σχολή προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό καθεστώς αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής ως προπονητές της προηγούμενης κατηγορίας διπλώματος.
Στην παράγραφο 3, μετά την έκφραση, ή περισσότερα σωματεία, να προστεθεί «….ή ακαδημίες οποιασδήποτε μορφής….»
ΑΡΘΡΟ 6 : Η παράγραφος 2, πρέπει να διαγραφεί και να διατυπωθεί ως παρακάτω «2. Για τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Convention 2015 ( article 6, par.f & g), η πρόσληψη προπονητού είναι υποχρεωτική, σε όλες τις κατηγορίες. Για Ενώσεις που δεν υπάρχει τοπικός Σύνδεσμος προπονητών, η οποιαδήποτε τοπική Ένωση Θεωρεί ότι ο αριθμός των προπονητών είναι ανεπαρκής, η σε ειδικές περιπτώσεις, η Ένωση αυτή θα υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Τεχνική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει, για την υποχρέωση ή μη πρόσληψης διπλωματούχων προπονητών».
ΑΡΘΡΟ 11 : Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων, πρέπει να προστεθούν (2 και 5), οπότε διαφοροποιείται ως, «2, 3 ,5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού,…»
Η παράγραφος α θα διαφοροποιηθεί ως ακολούθως, « Για τα σωματεία των τοπικών κατηγοριών, το χρηματικό πρόστιμο ορίζεται σε εκατό ( 100) ευρώ και θα αναγράφεται στις προκηρύξεις».
Μετά την παράγραφο δ, θα διαγραφούν μέχρι το τέλος όλα και θα διατυπωθούν ως παρακάτω, « Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραβατών, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, η δύο αγωνιστικών, από την διαπιστωθείσα παράβαση, η ποινή διπλασιάζεται και εάν πάλι το σωματείο δεν συμμορφωθεί, τότε η διπλασιασμένη ποινή των διακοσίων (200) ευρώ, θα επιβάλλεται, για όσες αγωνιστικές, η ομάδα δεν συμμορφώνεται».
ΑΡΘΡΟ 12: Η παράγραφος 3 πρέπει να διατυπωθεί ως παρακάτω, «Προπονητής με δίπλωμα UEFA, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή (η ταυτότητας τριετίας), για έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ.
Προτείνουμε να προστεθεί ένα άρθρο πριν του άρθρου (Τελικές διατάξεις) άρθρο 14 που να λέει, «Για κάθε νέα αγωνιστική περίοδο, θα καθορίζεται, το ποσοστό, υπέρ Π.Ε.Π.Π., επί των συμβατικών αποδοχών των προπονητών».
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση διευκρίνιση, επί των ανωτέρω προτάσεων.

ΘΕΜΑ : « Προτάσεις για το άρθρο 12 του Κ.Α.Π.»
Κύριε Πρόεδρε
Ύστερα από την συζήτηση που κάναμε στην τελευταία μας συνάντηση, την 25/05/2018 στα γραφεία της Ε.Π.Ο., υποβάλλουμε τις θέσεις μας, σχετικά με τον Κ.Α.Π. και ιδιαίτερα το άρθρο 12.
Προτείνουμε ότι :
1) Πρέπει να διαχωριστεί ο Κ.Α.Π. σε ερασιτεχνικά και επαγγελματικά πρωταθλήματα, ή να διαφοροποιηθεί το άρθρο 12 και τούτο διότι :
α) Στην τελευταία παράγραφο, του παραπάνω άρθρου, αναφέρεται ότι, η διοργανώτρια για αγώνες Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας, με την προκήρυξή της καθορίζει τον αριθμό των δικαιωμένων προσώπων, που θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Για να μην υπάρχει διαφορά, των σχετικών προκηρύξεων με το άρθρο 12 του Κ.Α.Π., θεωρούμε ότι, πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις διοργανώτρια αρχή, των αγώνων Α΄ και Β΄ Εθνικών κατηγοριών και για να υπάρχει σχετικός έλεγχος, πρέπει να εκδίδονται ανάλογες διαπιστεύσεις, από την διοργανώτρια αρχή.
Επομένως δεν μπορεί οι δικαιούμενοι αξιωματούχοι, που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, να είναι οι ίδιοι και για τις δύο κατηγορίες (ερασιτεχνικές και επαγγελματικές)
β) Στον Κανονισμό παρατηρητών αγώνων, άρθρο 6, που είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Π.Ο., γίνεται διαχωρισμός ερασιτεχνικών και επαγγελματικών πρωταθλημάτων και
γ) εάν ισχύσει το άρθρο όπως είναι, θα πρέπει να μεγαλώσουν οι πάγκοι των γηπέδων, για να χωρέσουν τους δικαιούχους και να τυπωθούν άλλα φύλλα αγώνων, για να αναγράφονται οι δικαιούχοι εισόδου.
2) Ο γυμναστής της ομάδος, όπως αναφέρεται, έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 1 και 2 του Κανονισμού Προπονητών της Ε.Π.Ο. και κατ’ επέκταση και με τις συνθήκες συνεργασίας ΟΥΕΦΑ και Ε.Π.Ο. 2010- 2015. Άλλωστε όπως είναι διατυπωμένο οποιοσδήποτε γυμναστής, ανεξαρτήτου ειδικότητας, μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Προτείνουμε να αναγραφεί, υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Προπονητών.
3) Θα πρέπει πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, να εκδίδονται διαπιστεύσεις, για τους δικαιούχους, από τις διοργανώτριες αρχές, και τα δελτία πιστοποίησης που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις, πρέπει να ορίζουν ξεκάθαρα την ιδιότητα του προπονητή, του βοηθού, των τερματοφυλάκων και της φυσικής κατάστασης.
4) Πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος από την διαιτησία και από τους παρατηρητές, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, γι’ αυτό, χρειάζεται συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, Κ.Ε.Δ. κλπ.
Ύστερα από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα μία συνάντηση με τους εμπλεκομένους φορείς.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ