Εγκρίθηκε από την Ε.Ε της ΕΠΟ και ανακοινώθηκε ο Κανονισμός Εισδοχής νέων Μελών της ΕΠΟ, γεγονός που αποτελούσε για την ΠΕΠΠ, ο πρωταρχικός στόχος μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΙΟΥΛ ΙΟΣ 2019

Περιεχόμενα
Άρθρο 1 Έννοια – Σκοπός – Επωνυμία………………………………………………..1
Άρθρο 2 Μέλη Πανελληνίων Ενώσεων …………………………………………………3
Άρθρο 3 Διαδικασία αναγνώρισης και εγγραφής Πανελληνίων Ενώσεων ως
Μελών της Ε.Π.Ο. ………………………………………………………………4
Άρθρο 4 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των Πανελληνίων Ενώσεων – Μελών της
ΕΠΟ………………………………………………………………………………..6
Άρθρο 5 Όργανα των Πανελληνίων Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο……………….7
Άρθρο 6 Οικονομική περίοδος ………………………………………………………….7
Άρθρο 7 Βιβλία Πανελλήνιας Ένωσης …………………………………………………8
Άρθρο 8 Υποχρέωση συμμόρφωσης στο θεσμικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου…8
Άρθρο 9 Τελικές Διατάξεις………………………………………………………………..8
1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Άρθρο 1
Έννοια – Σκοπός – Επωνυμία
1. Μέλη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποτελούν κατά το
καταστατικό της (άρθρο 10) τα δευτεροβάθμια νομικά πρόσωπα και στο
εξής οι Ποδοσφαιρικές Ενώσεις ή Ενώσεις που διακρίνονται σε:
α/ Ερασιτεχνικές ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, οι οποίες
καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου, με σκοπό την υποβοήθηση
και ανάπτυξη του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας των, και
β/ Επαγγελματικές ενώσεις ποδοσφαίρου, μέλη των οποίων είναι οι
ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, που μετέχουν των
διοργανωνόμενων επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.
Συγκεκριμένα μέλη της Ε.Π.Ο. είναι οι:
α. Οι πενήντα τρεις (53) τοπικές Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών
Σωματείων – Ε.Π.Σ.
β. Η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας.
γ. Η Σούπερ Λιγκ 1 Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
(Super League1).
δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας (Super league 2 – Football League).
Ωσαύτως κατά το καταστατικό της Ε.Π.Ο. (άρθρο 10) Μέλη της δύνανται επίσης
να αναγνωριστούν:
α. Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Γυναικείου Ποδοσφαίρου.
β. Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου.
γ. Οι Πανελλήνιες Ενώσεις Ποδοσφαιριστών, μία (1) για τους
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και μία (1) για τους ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές.
δ. Η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών
2
ε. Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών.
Τα μέλη της Ε.Π.Ο. ενεργούν υποχρεωτικά μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται
από τα καταστατικά, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των
υπερκείμενων διεθνών ομοσπονδιών UEFA και FIFA.
2. Ειδικά εκ των ανωτέρω οι δυνάμενες να αναγνωρισθούν ως μέλη της
Ε.Π.Ο. πανελλήνιες ενώσεις, οφείλουν στους σκοπούς των, να έχουν
αντιστοίχως ενταχθεί, ενδεικτικά τα κάτωθι:
α. Η οργάνωση και διεξαγωγή των πανελληνίων ερασιτεχνικών
ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων είτε του γυναικείου είτε του
ποδοσφαίρου άμμου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις
αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων διεθνών ομοσπονδιών
UEFA και FIFA.
β. Η παροχή στα μέλη τους, διαιτητές ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές
αντίστοιχα, της εκάστοτε επιτρεπόμενης από τους κανονισμούς και
τις αποφάσεις των Ε.Π.Ο. – FIFA και UEFA, τεχνικής και
οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση και βελτίωση του αθλήματος
του ποδοσφαίρου.
γ. Η καλλιέργεια του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και
αλληλεγγύης, η διάδοση της αθλητικής ιδέας στα μέλη τους, η
συμβολή στην εμπέδωση συμπεριφορών που συνάδουν με τη φύση
του αθλήματος του ποδοσφαίρου και η ανάπτυξη των μορφών και
τεχνικών του ποδοσφαίρου, σύμφωνα πάντοτε με τις αρχές που
χαράσσει η Ε.Π.Ο. ως η υπερκείμενη αρχή του ποδοσφαίρου στη
Χώρα μας και οι υπερεθνικές Ομοσπονδίες (FIFA – UEFA).
δ. Η εκπροσώπηση των μελών τους στις σχέσεις τους με την Ε.Π.Ο., την
Πολιτεία και τρίτους.
ε. Η εισήγηση προς την Ε.Π.Ο. προτάσεων που αποβλέπουν στην
βελτίωση του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
στ. Η ένταξη, υπαγωγή και άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των
μελών τους, στα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο.,
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των
υπερκείμενων διεθνών ομοσπονδιών UEFA και FIFA.
3
Για την επίτευξη των σκοπών τους οι δυνάμενες να αναγνωρισθούν ως μέλη της
Ε.Π.Ο. πανελλήνιες ενώσεις, οφείλουν να αποδέχονται και να ενεργούν, πάντα,
μέσα στο πλαίσιο και σε πλήρη εναρμόνιση προς τις διατάξεις των
καταστατικών, των κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων
της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA.
3. Οι ως άνω δυνάμενες να αναγνωρισθούν πανελλήνιες ενώσεις, οφείλουν να
έχουν την νομική μορφή του σωματείου, κατ άρθρο 78 επ. του Αστικού
Κώδικα.
4. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα των Πανελληνίων Ενώσεων,
που θα αιτηθούν την αναγνώριση τους ως μέλη της Ε.Π.Ο. οφείλουν να
είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα και να μην δημιουργούν,
σύγχυση με άλλη όμοια ή παρεμφερή επωνυμία άλλης Ένωσης -Μέλους
της Ε.Π.Ο.
Πριν από την καθιέρωση οιασδήποτε επωνυμίας – διακριτικού τίτλου και
σήματος, κατά τη συστατική καταστατική πράξη ή την τροποποίηση του
καταστατικού του, το υπό αναγνώριση μέλος οφείλει να λάβει σχετική
προέγκριση από την ΕΠΟ.
Άρθρο 2
Μέλη Πανελληνίων Ενώσεων
1. Κάθε δυνάμενη να αναγνωρισθεί ως μέλος της Ε.Π.Ο. πανελλήνια ένωση,
οφείλει να συγκροτείται από πρωτοβάθμια σωματεία, που έχουν όμοιους
μεταξύ τους σκοπούς και δραστηριότητες και η έδρα του καθενός απ’ αυτά
βρίσκεται σε περισσότερους νομούς της Χώρας.
2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε Ένωσης – Μέλους της Ε.Π.Ο.
ορίζεται σε δέκα (10).
4
Άρθρο 3
Διαδικασία αναγνώρισης και εγγραφής Πανελληνίων Ενώσεων ως
Μελών της Ε.Π.Ο.
1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
την αναγνώριση και την εγγραφή μιας Πανελλήνιας Ένωσης ως νέου
Μέλους της.
2. Κάθε Πανελλήνια Ένωση που επιθυμεί να γίνει Μέλος της Ε.Π.Ο. οφείλει
να υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία της Ε.Π.Ο. η οποία πρέπει να
συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα έγγραφα:
α. επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει το
καταστατικό του δευτεροβάθμιου σωματείου και των μελών του,
β. επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του δευτεροβάθμιου
σωματείου και των μελών του,
γ. πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου περί
εγγραφής του δευτεροβάθμιου σωματείου και των μελών του στο
οικείο βιβλίο των σωματείων καθώς και τυχόν τροποποιήσεων τους,
δ. δήλωση ότι στην ελληνική επικράτεια, δεν υπάρχει άλλο Πανελλήνιας
δικαιοδοσίας, δευτεροβάθμιο νομικό πρόσωπο, του οποίου οι σκοποί
και οι δραστηριότητες να είναι όμοιες με αυτές του δηλούντος,
ε. δήλωση του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών του ότι θα
συμμορφώνονται πάντα με το Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις
αποφάσεις των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA και θα διασφαλίζουν ότι αυτά
θα γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη τους, τους αξιωματούχους
και όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται προς
υλοποίηση των σκοπών τους,
στ. δήλωση του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών του ότι δεν θα
παραπέμψουν θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του Καταστατικού,
των Κανονισμών, των Αποφάσεων και των Οδηγιών των FIFA, UEFA
και Ε.Π.Ο. στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της
FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. προβλέπουν ή ορίζουν ρητά την
προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια,
5
ζ. δήλωση του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών του ότι
αναγνωρίζουν, ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και
εφαρμογής του Καταστατικού της και των Καταστατικών, των
Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών των
Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA και για την επίλυση των διαφορών που
ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, τα δικαστικά όργανα των
Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό
Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λοζάνης,
η. δήλωση του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών του ότι
εδρεύουν και είναι αρμοδίως εγγεγραμμένα στην ελληνική
επικράτεια,
θ. δήλωση του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών του ότι η
νόμιμη διοίκηση τους εγγυάται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις
αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τρίτων ή
άλλων εξωτερικών παραγόντων,
ι. πίνακα μελών του Δ.Σ. του δευτεροβαθμίου σωματείου και των μελών
του, με την ιδιότητα εκάστου μέλους του Δ.Σ. και ορίζοντας αυτούς
που έχουν δικαίωμα υπογραφής και το δικαίωμα να συνάπτουν
νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με τρίτους,
ια. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της τελευταίας Γενικής
Συνέλευσης του δευτεροβαθμίου σωματείου, ως και της τελευταίας
εκλογικής του συνέλευσης,
ιβ. Οιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, κατόπιν απόφασης της
Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
3. Πανελλήνια Ένωση, που δεν εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις,
αποκλείεται της αναγνώρισης και εγγραφής της στο Μητρώο Μελών της
Ε.Π.Ο.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. θα αιτείται από τη Γενική Συνέλευση
των Ενώσεων Μελών της, την αποδοχή ή την απόρριψη της αναγνώριση
του υποψηφίου Μέλους. Το υποψήφιο Μέλος μπορεί να εκθέσει τους
λόγους της αιτήσεως του, στη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της
Ε.Π.Ο.
6
5. Το νέο Μέλος θα αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που
απορρέουν από την ιδιότητα μέλους, ευθύς ως γίνει αρμοδίως αποδεκτή η
αίτηση του.
Άρθρο 4
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των Πανελληνίων Ενώσεων – Μελών της
ΕΠΟ
1. Οι Πανελλήνιες Ενώσεις – Μέλη της Ε.Π.Ο. έχουν διοικητική και
οικονομική ανεξαρτησία – αυτονομία και η λειτουργία τους διέπεται από
τις διατάξεις του καταστατικού τους και τις διατάξεις του καταστατικού και
των κανονισμών των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA, προς τις οποίες ρητά
προσχωρούν και τις οποίες ρητά αποδέχονται.
2. Τα όργανα των Πανελληνίων Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. είναι είτε αιρετά
είτε προσωρινά διορισμένα, με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της
Ε.Π.Ο.. Το καταστατικό της κάθε Ένωσης καθορίζει τη διαδικασία η οποία
διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία της εκλογής τους.
3. Τα όργανα της Ένωσης που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, ως και κάθε
απόφασή τους, δεν αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.
4. Οι Ενώσεις – Μέλη της Ε.Π.Ο. λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις τους για
κάθε θέμα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξωτερικό όργανο.
5. Οι Πανελλήνιες Ενώσεις – Μέλη της Ε.Π.Ο. έχουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που λεπτομερώς αναφέρονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
και γενικώς οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με το Καταστατικό, τους
κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA
και να διασφαλίζουν ότι αυτά γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη τους,
τους αξιωματούχους και όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται
προς υλοποίηση των σκοπών τους.
6. Οι Πανελλήνιες Ενώσεις – Μέλη της Ε.Π.Ο. οφείλουν να υιοθετήσουν μια
καταστατική ρήτρα που θα ορίζει ότι διαφορές στις οποίες, έχουν εμπλοκή
αυτά ή ένα από τα μέλη τους και αφορά στο Καταστατικό, τους
κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA,
παραπέμπονται, στα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. όπως
7
αυτά εξειδικεύονται στις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού και των
Καταστατικών της Ε.Π.Ο.
7. Σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερόμενων υποχρεώσεων
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό και τους
Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 5
Όργανα των Πανελληνίων Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο.
1. Η Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ανώτατο όργανο κάθε Πανελλήνιας
Ένωσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το εκτελεστικό όργανο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που είναι το όργανο εποπτείας και ελέγχου των
οικονομικών της Ένωσης.
4. Οι διαρκείς και ειδικές επιτροπές που συμβουλεύουν και συνδράμουν το
Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του
5. Όλα όσα αφορούν την συγκρότηση και λειτουργία των Οργάνων κάθε
Πανελλήνιας Ένωσης περιγράφονται και αναφέρονται στο Καταστατικό και
τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα οποία οφείλουν να είναι
απολύτως εναρμονισμένα τα καταστατικά τους.
Άρθρο 6
Οικονομική περίοδος
1. Η οικονομική περίοδος (χρήση) θα είναι ετήσια και θα αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Τα έσοδα και έξοδα της Πανελλήνιας Ένωσης θα διαχειρίζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να ισοσκελίζονται κατά την διάρκεια της οικονομικής
περιόδου. Οι μελλοντικές σοβαρές υποχρεώσεις θα διασφαλίζονται μέσω
της δημιουργίας αποθεματικού.
3. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων και την τήρηση των λογαριασμών εσόδων – εξόδων, σύμφωνα
8
με τις κρατούσες αρχές του λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 7
Βιβλία Πανελλήνιας Ένωσης
1. Κάθε πανελλήνια ένωση οφείλει να τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία:
α. Μητρώου Μελών
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Εσόδων – Εξόδων
ε. Περιουσιακών Στοιχείων
στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
2. Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται και από το Δ.Σ. της
Ένωσης και την αρμόδια δημόσια υπηρεσία.
Άρθρο 8
Υποχρέωση συμμόρφωσης στο θεσμικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου
1. Κάθε πανελλήνια ένωση υποχρεούται να συμμορφώνεται και να τηρεί τα
καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις
αποφάσεις των οργάνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
(FIFA), της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (UEFA) και της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), οι οποίες είναι άμεσα
εκτελεστές.
2. Κάθε πανελλήνια ένωση υποχρεούται να συμμορφώνεται και να τηρεί τις
αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της, όλων των δικαστικών οργάνων
της Ε.Π.Ο., του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και τις αποφάσεις του
Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (C.A.S.) της Λοζάννης.
Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
Η ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή της
9
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, νομότυπα δε γενόμενη, δεσμεύει τα
αρμόδια δικαστικά, δικαιοδοτικά κλπ όργανα του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ε.Π.Ο. στην συνεδρίαση με αριθ. 23/31.7.2019.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

8 Αυγούστου, 2019