Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ε ΞΕΛΙΞΗ

Π ΡΟΤΥΠΟ

Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προοίμιο

Ο κώδικας δεοντολογίας, επομένως, ορίζει κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των προπονητών εντός συνδέσμου και της ΠΕΠΠ. Αν και η ηθική δεν είναι καταναγκαστική (δεν επιβάλλει κυρώσεις), ο κώδικας δεοντολογίας προϋποθέτει έναν εσωτερικό κανονισμό συμμόρφωσης.

Αν και δεν είναι συνηθισμένο να ορίζονται έννοιες σε έγγραφα αυτού του είδους, παρουσιάζονται κάποιες βασικές αναφορές για το θέμα.

Η ηθική είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες. Ωστόσο, στα θέματα ηθικής σπάνια υπάρχει γενική συμφωνία απόψεων και ακόμη και ο προσδιορισμός ποιο είναι το κεντρικό ή θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών

Ο κύριος σκοπός αυτών των κωδικών είναι να διατηρηθεί μια ομοιόμορφη γραμμή συμπεριφοράς μεταξύ όλων των μελών των συνδέσμων και της ΠΕΠΠ.

Άρθρο 1ο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο ρόλος του προπονητή στην κοινωνία

1. Σε μια κοινωνία στην οποία η αθλητική δραστηριότητα έχει υψηλή κοινωνική και οικονομική σημασία, ο προπονητής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και λειτουργεί ως πρότυπο και παράδειγμα σε πολλούς μέσο της συμπεριφοράς του. Ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει τη σημασία του ρόλου του, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Πρέπει να σέβεται τον σύνδεσμο την Π.Ε.Π.Π. και τον σύλλογο που εργάζεται, ειλικρινά, αξιόπιστα, με σεβασμό και ακεραιότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας, που συνδέεται με τους ισχύοντες κανόνες (ΚΑΠ, Κανονισμό προπονητών, των σχετικών αθλητικών νόμων και διατάξεων), είναι αναγκαίο για να καθορίζει  την δραστηριότητα του  προπονητή.

Οι προπονητές δεν μπορούν, με κανένα τρόπο, να κάνουν κατάχρηση της θέσης τους ως μέρος των καθηκόντων τους τους, ειδικά για να επωφεληθούν για προσωπικό κέρδος ή σκοπό.

Ο παρών κώδικας έχει σκοπό στην προστασία των θεμελιωδών αρχών, των κανόνων και των αξιών του αθλήματος του ποδοσφαίρου , καθώς και στην πρόληψη και καταστολή παράνομων, ανήθικων και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών που βλάπτουν τη φήμη και την ακεραιότητα του αθλήματος του ποδοσφαίρου, τόσο σε αγωνιστικές, όσο και σε εξωαγωανιστικές  δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τη σκέπη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

2. – Γενικές αρχές που επιλέγει η Π.Ε.Π.Π. ως ηθικές αναφορές για τον προπονητή

1 – Ανεξαρτησία,  που σχετίζεται με οποιαδήποτε πίεση, που περιορίζει την εκπλήρωση των καθηκόντων του προπονητή.

2 – Ικανότητα, ως ολοκληρωμένη γνώση, τεχνικά , επιστημονικά και η μεταδοτικότητα υποστηριζόμενη και σε συνεχή επιμόρφωση

3 – Ευθύνη, ως προτεραιότητα για την  υγεία, ασφάλεια, ευημερία, και διαμόρφωση των χαρακτήρων.

4 – Ακεραιότητα, ως σύνολο προσωπικών αξιών που εκφράζονται σε μια έντιμη και αξιόπιστη συμπεριφορά.

5 – Σεβασμός, ως θεμελιακή αξία  τις ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο σύνολο μιας πολιτισμένης κοινωνίας. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Άρθρο 2ο Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε συμπεριφορές που βλάπτουν την ακεραιότητα και τη φήμη του ποδοσφαίρου και ιδίως σε συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές.

Ο παρών Κώδικας καλύπτει τη γενικότερη συμπεριφορά εντός του οργανωμένου ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από το αν σχετίζεται ή όχι με τις ενέργειες εντός των αγωνιστικών χώρων.

Άρθρο 3ο Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

 1. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα λογίζεται ότι έχουν επίγνωση της σημασίας των καθηκόντων τους και των συναφών υποχρεώσεων και ευθυνών τους.
 2. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα οφείλουν να σέβονται όλους τους νόμους και Κανονισμούς, όπως επίσης το ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο της ΕΠΟ στο μέτρο που τυγχάνει εφαρμογής για αυτά.
 3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα δεσμεύονται να τηρούν πάντα ηθική συμπεριφορά, ήτοι να συμπεριφέρονται με τρόπο αξιοπρεπή και να ενεργούν με αξιοπιστία και απόλυτη ακεραιότητα.
 4. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα δεν επιτρέπεται να κάνουν κατάχρηση της θέσεώς τους με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα δε να εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να επιτύχουν προσωπικούς σκοπούς ή να αποκομίσουν οφέλη (οικονομικά ή μη) οι ίδιοι ή τρίτοι.

Άρθρο 4ο Καθήκον ουδετερότητας

Όταν τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα συναλλάσσονται με πολιτειακούς θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα, με κρατικούς αξιωματούχους ή εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και ομίλους, οφείλουν να παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΕΠΟ, της ΠΕΠΠ, των συνδέσμων, των ενώσεων, των σωματείων και των ομάδων και γενικά να ενεργούν με τρόπο συμβατό με τα καθήκοντά τους και να επιδεικνύουν ακεραιότητα συμπεριφοράς.

Άρθρο 5ο Υποχρέωση πίστης

Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κώδικα έχουν καθήκον πίστης στην ΕΠΟ, στην ΠΕΠΠ, στους συνδέσμους, τις ενώσεις, τα σωματεία και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν.

Άρθρο 6ο Καθήκον γνωστοποίησης παραβάσεως, συνεργασίας και αναφοράς

 1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα οφείλουν να αναφέρουν άμεσα κάθε πιθανή παράβαση του Κώδικα στο Ερευνητικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας.
 2. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα οφείλουν να συνεισφέρουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων μίας υπόθεσης ή στην αποσαφήνιση πιθανών παραβάσεων και, ειδικότερα να δηλώνουν λεπτομέρειες για το εισόδημά τους και να παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους που ζητούνται προς έρευνα.

Άρθρο 7ο Σύγκρουση συμφερόντων

 1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε προσωπικό τους συμφέρον που μπορεί να έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα αποφεύγουν κάθε κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα έχουν, ή εμφανίζονται να έχουν, ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, που περιορίζουν την ικανότητα τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα και αποφασιστικότητα. Στα προσωπικά συμφέροντα εμπίπτει η απόκτηση πιθανού αθέμιτου πλεονεκτήματος από τα ίδια τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα, την οικογένεια τους, τους συγγενείς τους, τους φίλους και γνωστούς τους.
 3. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σε περιπτώσεις υφιστάμενης ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Κάθε τέτοια σύγκρουση πρέπει να αποκαλύπτεται άμεσα και να γνωστοποιείται στον φορέα για τον οποίο το πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα εκτελεί τα καθήκοντα του.
 4. Εφόσον προβληθούν ισχυρισμοί αναφορικά με υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων για ένα πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα, αυτό οφείλει να το αναφέρει άμεσα στον φορέα για τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του, προς λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Άρθρο 8ο Προσφορά και αποδοχή δώρων και άλλων ωφελημάτων

1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα επιτρέπεται μόνο να προσφέρουν ή να δέχονται δώρα ή άλλα ωφελήματα προς και από τα πρόσωπα εντός ή εκτός της ΕΠΟ ή σε σχέση με διαμεσολαβητές ή σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα, όπως ορίζονται αυτά στον παρόντα Κώδικα, τα οποία:

α) έχουν συμβολική ή ασήμαντη αξία,

β) αποκλείουν οποιαδήποτε επιρροή στην εκτέλεση ή στην παράλειψη εκτέλεσης μιας πράξης, η οποία σχετίζεται με τα καθήκοντά τους,

γ) δεν επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων τους,

δ) δεν παράγουν οποιοδήποτε αθέμιτο χρηματικό ή άλλο πλεονέκτημα, και ε) δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.

Απαγορεύονται όλα τα δώρα ή ωφελήματα που δεν πληρούν σωρευτικά όλα τα ανωτέρω κριτήρια.

2. Εφόσον υφίσταται αμφιβολία, τα δώρα δεν θα προσφέρονται ούτε θα γίνονται δεκτά. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα δεν θα προσφέρουν ούτε αποδέχονται προς και από οποιονδήποτε εντός ή εκτός της ΕΠΟ χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους που δεν δικαιούνται.

3. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα δεν αποζημιώνονται από την ΕΠΟ για τα έξοδα που συνδέονται με τα μέλη των οικογενειών τους ή τους συνεργάτες που τους συνοδεύουν σε επίσημες εκδηλώσεις, εκτός εάν ρητά αυτό έχει επιτραπεί. Κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι έγγραφη.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα απέχουν από κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά ή απόπειρα τέτοιας δραστηριότητας ή συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να δώσει έρεισμα για τη δημιουργία υπόνοιας παραβίασης όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

Άρθρο 9ο Δωροδοκία και διαφθορά

 1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα: Δεν πρέπει να προσφέρουν, υπόσχονται, δίδουν ή δέχονται οποιοδήποτε προσωπικό ή μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος προκειμένου να επιτύχουν ή να διατηρήσουν κάποιο επιχειρηματικό ή άλλο αθέμιτο πλεονέκτημα από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο, εντός ή εκτός της ΕΠΟ. Τέτοιες πράξεις απαγορεύονται, ανεξαρτήτως του εάν τελούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, διαμέσου μεσολαβητών ή τρίτων σχετιζόμενων με αυτά προσώπων, σύμφωνα με τους ορισμούς αυτού του Κώδικα. Ιδίως, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από αυτόν τον Κώδικα, δεν πρέπει να προσφέρουν, υπόσχονται ή δέχονται οποιοδήποτε αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο όφελος για την εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων τους, που είναι αντίθετο με τα καθήκοντά τους ή εμπίπτει στη διακριτική τους ευχέρεια. Κάθε τέτοια πράξη πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας άμεσα και κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τιμωρείται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
 2. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να καταχρώνται περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΟ, ανεξάρτητα του εάν τούτο γίνεται άμεσα ή έμμεσα, μέσω ή σε σχέση με μεσολαβητές ή τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τους ορισμούς αυτού του Κώδικα.
 3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά (πράξη ή απόπειρα),η οποία μπορεί να δώσει έρεισμα στο να παρουσιάζεται ή να δημιουργείται υποψία απρεπούς συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις προηγούμενες ενότητες.

Άρθρο 10ο Προμήθεια

Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα, με την επιφύλαξη του Κανονισμού της ΕΠΟ περί μεσολαβητών, απαγορεύεται να δέχονται προμήθεια για τους ίδιους ή για τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα, κατά τους ορισμούς αυτού του Κώδικα, για την διαπραγμάτευση συμφωνιών οποιοσδήποτε μορφής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκτός εάν ο αρμόδιος φορέας τους, το έχει ρητά επιτρέψει. Ελλείψει τέτοιου φορέα, θα αποφασίζει ο φορέας στον οποίο υπάγεται το πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα.

Προστασία ατομικών δικαιωμάτων και δυσφήμιση ποδοσφαίρου

Άρθρο 11ο Προστασία της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας

Τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα σέβονται την σωματική και πνευματική ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Διασφαλίζουν ότι τα ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου με το οποίο έρχονται σε επικοινωνία και επηρεάζεται από τις πράξεις τους προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και διαφυλάσσονται.

Άρθρο 12ο Προστασία της προσωπικότητας

 1. Απαγορεύεται η παρενόχληση. Ως παρενόχληση νοείται η συστηματική εχθρική και επαναλαμβανόμενη πράξη σημαντικής διάρκειας, η οποία αποσκοπεί στην απομόνωση ή στην απομάκρυνση ενός προσώπου και που επηρεάζει την αξιοπρέπεια του.
 2. Απαγορεύεται η σεξουαλική παρενόχληση. Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση η οποία δεν επιδιώκεται ούτε επιζητείται από τον παρενοχλούμενο. Η εκτίμηση για τον αν υφίσταται παρενόχληση βασίζεται στην αντίληψη του μέσου και συνετού ανθρώπου για την ανεπιθύμητη ή προσβλητική συμπεριφορά. Απαγορεύονται ιδιαίτερα οι απειλές, η υπόσχεση ωφελημάτων και ο εξαναγκασμός από τον παρενοχλούμενο.

Άρθρο 13ο Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισμών ΕΠΟ & ΠΕΠΠ

 1. Όλες οι σύνδεσμοι προποντητών με τα μέλη τους, τα μέλη των διοικήσεών τους ή πάσης φύσεως εκπρόσωποί τους ενώπιον των διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, τα μέλη των Επιτροπών της ΠΕΠΠ και της ΕΠΟ και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της ΠΕΠΠ, ΕΠΟ, των Ενώσεων, των ΠΑΕ και σωματείων, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ και της ΠΕΠΠ.
 2. Η τυχόν παράβαση ή μη συμμόρφωση των παραπάνω νομικών και φυσικών προσώπων με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ και της ΠΕΠΠ, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων ποδοσφαιρικών οργάνων, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα που έχουν, καθώς και οποιαδήποτε εκ μέρους τους ενέργεια που αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των ως άνω, τιμωρείται από το κατά οικείο δικαιοδοτικό όργανο με την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης κλήσης σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία.

Ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων

Άρθρο 14ο Γενική διάταξη

1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΕΠΟ ή κατ’ ανάθεση από τις Ενώσεις-μέλη της, πρέπει δε πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΕΠΟ στις προσπάθειές της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές.

2. Μια παραβίαση των αρχών αυτών διαπράττεται, μεταξύ άλλων, από οποιονδήποτε:

α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο,

β) ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες, οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση, αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΕΠΟ,

γ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΕΠΟ, εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες

που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και/ή του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης,

δ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΕΠΟ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέρχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

3. Τα πειθαρχικά αδικήματα της χειραγώγησης αγώνα, απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή όποιας άλλης δραστηριότητας σχετίζεται με τη χειραγώγηση αγώνα είναι απαράγραπτα.

Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 15ο Προκαθορισμός αποτελέσματος αγώνα για στοιχηματικούς λόγους

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απογορεύονται να συμμετάσχουν ή αποπειρώνται να συμμετάσχουν, σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων, για να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λοταρίες και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ή συναλλαγές.

Άρθρο 16ο Απαγόρευση στοιχηματισμού

1. Στα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε οποιονδήποτε αγώνα ή διοργάνωση που διοργανώνονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή ανατίθενται στις Ενώσεις-μέλη της.

Άρθρο 17ο Επηρεασμός για χειραγώγηση αγώνα

1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να συμμετέχουν ή αποπειρώνται να συμμετάσχουν σε προσπάθεια επηρεασμού της πορείας ή του αποτελέσματος αγώνα ή διοργάνωσης με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο.

Άρθρο 18ο Υποχρέωση ενημέρωσης ποδοσφαιρικών αρχών

1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών τη διοργανώτρια αρχή και την ΕΠΟ σε οποιαδήποτε περίπτωση προσεγγιστούν με σκοπό τη χειραγώγηση της πορείας και/ή του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο. Εάν υποπέσει στην αντίληψή τους εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερών να ενημερώσουν τη διοργανώτρια αρχή ή την ΕΠΟ.

Άρθρο 19ο Διαστρέβλωση - αλλοίωση συνθηκών διεξαγωγής αγώνα

Όσοι δεσμεύονται με τον παρόντα κώδικα απαγορεύεται να ενεργούν με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό τη διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη.

Άρθρο 20ο Σχέσεις με το επάγγελμα γενικά

 1. Ο προπονητής πρέπει να φροντίζει για την επαγγελματική και αθλητική του κατάρτιση με σκοπό την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται και να βελτιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του.
 2. Ο προπονητής πρέπει να συμμετέχει σε συντονισμένες δράσεις της Π.Ε.Π.Π., με σκοπό την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του επαγγέλματός του και τη σταθερότητα της εργασίας του.
 3. Ο προπονητής δεν μπορεί να εργάζεται ή να ενεργεί σε δύο ή περισσότερων συλλόγους (εκτός και υπάρχει εξαίρεση στον κανονισμό προπονητών)
 4. Ο προπονητής στα πλαίσια των καθηκόντων του πρέπει να είναι πρότυπο συμπεριφοράς, να αποφεύγει δημόσιες ή ιδιωτικές τοποθετήσεις με λόγο ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε να δυσφήμηση το άθλημα οι οποίες α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα, ή β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφημιστικό ή εξυβριστικό περιεχόμενο ή γ) παρακινούν, υποθάλπουν, επιδοκιμάζουν  την άσκηση βίας.
 5. Οι προπονητές που υπόκεινται στον παρόντα κώδικα απαγορεύεται να συμμετέχουν και να στοιχηματίζουν με πράξεις που βλάπτουν ή θα μπορούσε να βλάψουν την ακεραιότητα των αγώνων και των  διοργανώσεων, με σκοπό να ωφελήσουν  τον εαυτό τους ή τρίτα πρόσωπα με περιουσιακά οφέλη μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό, ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ή συναλλαγές.

Άρθρο 21ο Σχέσεις μεταξύ προπονητών

 1. Ο προπονητής οφείλει να συμπεριφέρεται μ΄ ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς όλους τους προπονητές συναδέλφους του.
 2. Ο προπονητής πρέπει να μην σχολιάζει αρνητικά δημόσια ή ιδιωτικά τις πράξεις των συναδέλφων προπονητών.
 3. Σε περίπτωση που σε ένα σωματείο ο αποχωρών προπονητής δεν έχει πληρωθεί ν΄ αρνηθεί να αναλάβει εργασία (να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό – ή πρόσληψη μέσο taxis), χωρίς την συγκατάθεσή του προπονητή που απολύθηκε.
 4. Κάθε φορά που προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά επαγγελματικού χαρακτήρα μεταξύ των προπονητών, πρέπει πρώτα απ’ όλα να προσπαθήσουν να επιλύσουν το πρόβλημα φιλικά και με κατανόηση.
 5. Ο προπονητής δεν πρέπει να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά συναδέλφου σχετικά με διαφορά που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οικείου συνδέσμου και της Π.ΕΠ.Π., προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία μεσολάβησης για να λυθεί φιλικά η διαφωνία.
 6. Είναι καθήκον του προπονητή να ασκεί το επάγγελμά του (να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ή πρόσληψη μέσο taxis με οποιαδήποτε σωματείο) σύμφωνα με το δίπλωμα που κατέχει και όπως προβλέπετε στον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου.

Άρθρο 22ο Σχέσεις με τους συνεργάτες τους

 1. Ο προπονητής πρέπει να συμπεριφέρεται άψογα προς του συνεργάτες του. Να συνεργάζεται μαζί τους με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση.
 2. Να συμπεριφέρεται προς αυτούς συναδελφικά με ισοτιμία και όχι σαν προϊστάμενος προς υφιστάμενο.
 3. Πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των συνεργατών του και να παρέχει κάθε βοήθεια προς αυτούς για την εξασφάλιση και την καταβολή της αμοιβής τους από τον εργοδότη, Σωματείο ή ΠΑΕ
 4. Να μην υποτιμά την εργασία τους και να μην σχολιάζει αρνητικά την ικανότητα ή την συνεισφορά τους προς τον εργοδότη Σωματείο ή ΠΑΕ ή προς οιονδήποτε τρίτο, αλλά να προβάλει την εργασία του συναδέλφου του προς τον εργοδότη Σωματείο ή ΠΑΕ και προς κάθε τρίτο.

Άρθρο 23ο Σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές

 1. Είναι καθήκον του προπονητή να προσπαθεί για την αθλητική και προσωπική βελτίωση όλων των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται υπό την καθοδήγησή του, δημιουργώντας συνθήκες δίκαιης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να αναδείξει όλες τις γνώσεις τους και όλες τις ικανότητές τους, με στόχο τη μέγιστη ανύψωση αθλητικών και προσωπικών ικανοτήτων, όλων των ποδοσφαιριστών που είναι στο  πεδίο παρέμβασής του. Να αποφεύγει μεθόδους και πρακτικές που θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν μακροχρόνια την υγεία και τη φυσική ανάπτυξη των παικτών του.
 2. Οι προπονητές που εκπαιδεύουν παιδιά θα πρέπει μέσο των ενεργειών τους να δημιουργήσουν  ένα ασφαλές, υγιές και ευημεριακό περιβάλλον. Ένα μοντέλο που μπορεί να υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων να  ενθαρρύνει κατά κύριο λόγο  την προσπάθεια τόσο, όσο και το αποτέλεσμα μέσα από αθλητικό πνεύμα. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο προσόντων τους να  είναι κατάλληλο για τις ανάγκες των παιδιών και τα διαφορετικά επίπεδα αθλητικών επιδόσεων, αναγνωρίζοντας τις αναπτυξιακές ανάγκες των αθλητών.
 3. Ο προπονητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης σε γυναίκες, νέους και παιδιά στον αθλητισμό. Ως «σεξουαλική παρενόχληση», νοείται μια συμπεριφορά γενετήσιου περιεχομένου, μη επιθυμητή από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και η οποία έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του ή τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, υβριστικού ή ενοχλητικού περιβάλλοντος. Πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα την αρχή της ισότητας, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράλειψη οποιασδήποτε μορφής διακρίσεως (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φύλου, χρώματος, εθνικότητας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας) σε κάθε αγωνιστική και εξωαγωνιστική δραστηριότητα . Ιδιαίτερα, απαγορεύονται οι απειλές, η υπόσχεση ωφελημάτων και ο εξαναγκασμός του παρενοχλούμενου.
 4. Ο προπονητής οφείλει να απέχει από κάθε μορφή βίας, σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή άλλης μορφής σε οιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης να απέχει από κάθε μορφής προσβολής της προσωπικότητας άλλου προσώπου.
 5. Ο προπονητής απαγορεύτε να χορηγεί χημικές ουσίες σε ποδοσφαιριστές (εκτός από αυτές που επιτρέπονται από την σχετική νομοθεσία) με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Άρθρο 24ο Σχέσεις με αξιωματούχους (παράγοντες ιδίου σωματείου - αντίπαλου σωματείου )

 1. Να εφαρμόζει τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού ή την πρόσληψη του μέσο taxis με οποιαδήποτε σωματείο, με ευσυνειδησία και επιμέλεια που συνυπέγραψε με το Σωματείο.
 2. Ο προπονητής δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όσα του εμπιστεύτηκε το σωματείο έστω και προφορικά, να προσέχει να μην προκύψει ζημία για το Σωματείο και για όσα έμαθε κατά τη διάρκεια και το χρόνο της εργασίας στο Σωματείο έχοντας επαγγελματική εχεμύθεια. Την εχεμύθεια πρέπει να την τηρεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη της συνεργασίας με το Σωματείο.
 3. Ο προπονητής να σέβεται και να συνεργάζεται με τους παράγοντες του σωματείου που εκπροσωπεί,  να συμβάλει στην εκπλήρωση ηθικών κανόνων   και να είναι εξαιρετικά αυστηρός στην υπεράσπιση αυτών των αρχών.
 4. Ο προπονητής πρέπει να συμμορφώνεται και να λειτουργεί παραδειγματικά στην εφαρμογή των αρχών του αθλητικού πνεύματος με τα σωματεία με τα οποία ανταγωνίζεται, τονίζοντας τις δυνατότητες των αξιών της συνύπαρξης και της ανοχής, συνεισφέροντας, με τις  ενέργειές του,  ένα κλίμα θετικό, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τον ίδιο τον αγώνα.
 5. Ο προπονητής έχει υποχρέωση να σέβεται τα αντίπαλα σωματεία, τους ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους των και να συμπεριφέρεται προς όλους αυτούς με ευγένεια.
 6. Ν΄ αποφεύγει προσβλητικές φράσεις και γενικά οξύτητα στις δηλώσεις του, καθώς και κάθε υποτιμητική για όλους τους ανωτέρω ενέργεια ή διατύπωση που δεν είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων του, αλλά και των συμφερόντων του σωματείου που εργάζεται.
 7.  Δεν επιτρέπεται στον προπονητή να ενεργεί με δόλιο τρόπο για να προκαλέσει απώλεια δικαιωμάτων και ήττα στα αντίπαλα σωματεία. Πρέπει να αγωνίζεται με τιμιότητα και ευθύτητα χωρίς να παραλείπει να πράξει κάθε τι που επιβάλλεται για την προάσπιση των συμφερόντων την νίκη του συλλόγου του και των συμφερόντων του συλλόγου του, την οποία εργάζεται.

Άρθρο 25ο Σχέσεις με τους θεατές

1. Ο προπονητής δεν πρέπει να αντιδρά σε προκλήσεις ή βωμολοχίες από τους θεατές αντίθετα θα πρέπει να εστιάζετε μόνο στο αγωνιστικό μέρος του αγώνα.

2. Ο προπονητής δεν πρέπει να προκαλεί με την συμπεριφορά του (λεκτικά ή με χειρονομίες) τους θεατές. Να αποφεύγει μεθόδους και πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βία.

Άρθρο 26ο Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης (δημοσιογράφους)

 1. Ο προπονητής θα πρέπει να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλες τις κατηγορίες των Μέσων (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) με στόχο την περαιτέρω διαφώτιση της κοινής γνώμης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνίας όταν του ζητηθούν, μέσα στα όρια της προσωπικής του εμπιστευτικότητας.
 2. Ο προπονητής θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ένα ακέραιο τρόπο προς τα ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα ή την προκλητικότητα των ΜΜΕ, να επιμένει στην αυστηρή αλήθεια με εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και ανάλυση γεγονότων όταν δίνει πληροφόρηση.
 3. Ο προπονητής υποχρεούται να προσέρχεται από κοινού με τον συνάδελφό του μετά το τέλος κάθε αγώνα για τη συνηθισμένη και νόμιμα καθιερωμένη συνέντευξη προς τους δημοσιογράφους (είναι δυνατό στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν να πηγαίνει σε συνέντευξη τύπου μία -δύο αγωνιστικές και ένας από τους συνεργάτες του).

Άρθρο 27ο Σχέσεις με τον Σύνδεσμό τους και την Π.Ε.Π.Π.

 1. Ο προπονητής έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που παίρνουν η Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.) του Συνδέσμου του και η Ε.Ε. της ΠΕΠΠ, καθώς και οι Γενικές Συνελεύσεις αυτών και να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα στις συγκεντρώσεις και Συνελεύσεις.
 2. Ο προπονητής έχει υποχρέωση στην αρχή κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου και πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων να υποβάλλει στο Σύνδεσμό του, που υποχρεωτικά ανήκει και αποτελεί μέλος, το ιδιωτικό συμφωνητικό ή την πρόσληψη μέσο taxis που έχει συνάψει με το σωματείο ή την ΠΑΕ και οτιδήποτε άλλο έγγραφο η στοιχείο που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου ή η  Πανελλήνια  Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), προκειμένου να λάβει την σχετική βεβαίωση, όπου θα αναγράφεται ότι, είναι ενεργό μέλος ( οικονομικά ενήμερος και έχει το δικαίωμα να εργασθεί στο ανωτέρω σωματείο ή την ΠΑΕ ) του Συνδέσμου, μέλους της Π.Ε.Π.Π..
 3. Ο προπονητής έχει την υποχρέωση όταν καλείται από τις Ε.Ε. του Συνδέσμου του και της ΠΕΠΠ αντίστοιχα να μετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εάν του ζητηθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην επιμόρφωση των προπονητών, να μετέχει σε  Επιτροπές που μελετούν θέματα σχετικά με το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προπονητών και ποδοσφαιριστών, την νομοθεσία και τα επαγγελματικά προβλήματα και να παρέχει με κάθε τρόπο τη συνδρομή του.
 4. Ο προπονητής έχει την υποχρέωση ν΄ ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση της Ε.Ε. του Συνδέσμου και να προσέρχεται μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες και όταν δεν ορίζεται προθεσμία μέσα σ΄ εύλογο χρόνο και να παρέχει εξηγήσεις ή στοιχεία που του ζητούνται, όπως επίσης να δίνει μαρτυρίες και να προσφέρει υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο.
 5. Ο προπονητής πρέπει να ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του επαγγέλματός του και της θέσης όλων εν γένει των συναδέλφων του.
 6. Να μετέχει στις συγκεντρώσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις και σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συνδέσμου του ή της ΠΕΠΠ και να συμμετέχει για την επιτυχία των σκοπών αυτών.

Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Καταστατικά των Συνδέσμων και της ΠΕΠΠ ή άλλους νόμους και από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί Πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με όσα περιέχονται στα άνω Καταστατικά, τους νόμους και τον Κανονισμό περί Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 28ο Σχέσεις με τον αθλητισμό διεθνώς

Ο προπονητής πρέπει να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του στα διαφορετικά εθνικά και διεθνή πλαίσια, σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ζει και ασκεί το επάγγελμά του, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, τα προσωπικά και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τις διαφορετικές συνήθειες, παραδόσεις και πολιτισμούς.

Άρθρο 29ο

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) στη συνεδρίαση της 13-5-2023   και ισχύει της ημέρας αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                          ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΩΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΟΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ